Ik zoek extra ondersteuning

Als je meer nodig hebt dan de basisondersteuning op de school, dan is dat geen probleem. Alle scholen kunnen ook extra ondersteuning aanbieden. Er wordt dan goed gekeken wat een leerling nodig heeft en hoe dat op de school georganiseerd kan worden. De school bepaalt samen met de ouders en de leerling waar op ingezet wordt en ondersteund kan worden. Deze afspraken worden vastgelegd. Op iedere school is een begeleider passend onderwijs en een orthopedagoog betrokken. Ook andere deskundigen vanuit het expertiseteam van het samenwerkingsverband kunnen worden ingezet. Het doel van extra ondersteuning is dat iedere leerling een passende onderwijsplaats heeft en zo goed mogelijk tot leren en ontwikkeling komt. Wil je meer weten over extra ondersteuning? klik hier.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsteam. Dit team bestaat uit drie personen, te weten: de intern begeleider/coördinator onderwijsondersteuning van de school, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige. De inzet van het SOT gaat in overleg met school, ouders en leerling. Het SOT geeft advies en kan een lichte vorm van begeleiding geven aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Het SOT kan ook door school ingezet worden bij preventie en hulp bieden bij het zoeken naar passende hulpverlening.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs wordt de extra ondersteuning binnen of buiten de klas gegeven. Het kan individuele ondersteuning zijn of extra begeleiding aan een groep leerlingen. Extra ondersteuning start altijd met een hulpvraag. Deze hulpvraag kan gesteld worden door de leerling, ouders of school. De intern begeleider van de school zorgt ervoor dat de hulpvraag wordt opgepakt en ondersteuning opgestart. Ondersteuning kan gericht zijn op de leerling. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de inzet van een onderwijsassistent die een leerling één of meerdere keren per week helpt met schooltaken die niet vanzelf gaan. Het kan ook zijn dat er een deskundige naar school komt om bij een leerling met bijvoorbeeld een motorische beperking de leerkracht advies te geven over deelname van de leerling aan de gymles. Kortom de extra ondersteuning kan heel verschillend zijn. We kunnen hier niet alle mogelijkheden noemen. Wil je meer weten over de mogelijkheden op een school? Neem contact op met de intern begeleider van de school of met het Samenwerkingsverband.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt de extra ondersteuning gecoördineerd door de coördinator onderwijsondersteuning. Alle VO-scholen op Goeree-Overflakkee hebben een trajectgroep. De trajectgroep is een voorziening in de school waar onder andere de leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen. Aan de trajectgroep zijn begeleiders passend onderwijs (BPO) verbonden. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben een hulpvraag. In overleg met leerling, ouders en school worden er naar aanleiding van deze hulpvraag afspraken gemaakt en vastgelegd. In de trajectgroep kan begeleiding plaatsvinden op individuele basis. Leerlingen die naar de trajectgroep gaan zijn veelal leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van plannen, organiseren en het structureren van schoolwerk. Maar ook langdurig zieke leerlingen die weer een aantal uur naar school gaan, leerlingen die overprikkeld zijn, leerlingen die gedurende schooldag behoefte hebben aan concrete aansturing of bijvoorbeeld een rustige plek om te eten maken gebruik van de trajectgroep. Kortom, begeleiding op maat. In het ondersteuningsplan van de school wordt alle extra begeleiding en onderwijsondersteuning beschreven die de school biedt. Het ondersteuningsplan is te vinden op de website van de school. Wil je extra onderwijsondersteuning of heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de coördinator onderwijsondersteuning van jouw school.

De (on)mogelijkheden van een school

Iedere school heeft zijn eigen mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Wil je weten wat het schoolondersteuningsprofiel van een bepaalde school is, kijk dan op de website van de school. Zijn de mogelijkheden op de school niet voldoende, dan wordt er samen met het Samenwerkingsverband gezocht naar een meer passende onderwijsplaats. Het kan zijn dat er dan een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor speciaal onderwijs.