Het doel van het casusoverleg is voortgang, monitoring en dreigende uitval voorkomen door het inzetten van interventies en/of doorpakken bij slepende situaties. De thuiszitterstafel is gericht op procesbewaking. Het streven is geen thuiszitters. Wanneer een leerling wel (deels) thuiszit is passende behandeling of begeleiding een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is terugkeer naar onderwijs (of eventueel arbeid) het uiteindelijke doel. In de praktijk gaat het meestal om maatwerktrajecten.
 

Vanuit de thuiszitterstafel wordt er een deelnemer aangewezen (procesbewaker) die onder andere verantwoordelijk is voor deze monitoring. De werkwijze is vastgelegd in het verzuimprotocol.

Deelnemers aan dit overleg zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdverpleegkundige/jeugdarts), leerplicht (leerplichtambtenaren), SWV GO (orthopedagoog). Het overleg wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder van SWV GO. SWV GO maakt vooraf de agenda en verzorgt de notulen.

AVG

Voordat de leerling aangemeld wordt bij de thuiszitterstafel vraagt school toestemming aan ouders/jongere. Wanneer de leerling verzuimt, dan dient de school ook een DUO melding te doen. Daarnaast zal het CJG contact opnemen met ouders voor het vragen van toestemming voor het delen van informatie vanuit het CJG. 

Kindkans: aanmelding en terugkoppeling

Vanaf dit schooljaar gaat het aanmelden van de leerling voor de thuiszitterstafel via het digitale platform Kindkans. Binnen Kindkans is er een thuiszittersregistratieformulier wat COO/ IB’er invult.
Mocht uit het overleg informatie naar voren komen, waar school van op de hoogte moet zijn, dan wordt dit middels Kindkans teruggekoppeld aan de school. De school kan ook altijd contact opnemen met de orthopedagoog van het kernteam om belangrijke zaken extra toe te lichten of om navraag te doen.

Vragen?

Vragen over de werkwijze? Stel ze gerust aan de orthopedagoog van het kernteam of bel het samenwerkingsverband.