De Wet op het passend onderwijs geeft schoolbesturen zorgplicht. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om een passende onderwijsplek te regelen voor alle leerlingen die bij hen zijn aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. De besturen in dit samenwerkingsverband spreken af welke ondersteuning elke school minimaal aanbiedt. Dit heet basisondersteuning. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, zoekt de school naar mogelijkheden om de leerling extra ondersteuning te kunnen geven.

‘De basisondersteuning is op iedere school op Goeree-Overflakkee hetzelfde. Zo weet u wat u als ouder tenminste kunt verwachten van het onderwijs en de ondersteuning op school’

In het regulier voortgezet onderwijs co├Ârdineert de Co├Ârdinator Onderwijsondersteuning (COO) de extra ondersteuning. De vo-scholen op Goeree-Overflakkee hebben een trajectgroep. De trajectgroep is een voorziening in de school waar leerlingen onder andere extra ondersteuning kunnen krijgen. Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, is er eerst sprake van een hulpvraag. Op basis van deze hulpvraag stelt school, in overleg met ouders en leerling doelen op en maakt afspraken over de ondersteuning die nodig is. School legt deze afspraken ook vast. In de trajectgroep kan begeleiding plaatsvinden op individuele basis. Leerlingen die naar de trajectgroep gaan, zijn vaak leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren en/of het structureren van schoolwerk. Maar ook langdurig zieke leerlingen die weer een aantal uur naar school gaan, leerlingen die overprikkeld zijn, leerlingen die tijdens de schooldag behoefte hebben aan concrete aansturing of een rustige plek om te eten kunnen bij de trajectgroep terecht.

In het voortgezet onderwijs zijn Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) en orthopedagogen vanuit het samenwerkingsverband werkzaam. Zij ondersteunen de scholen bij het geven van de juiste begeleiding aan leerlingen. Zo wordt, samen met alle betrokken partijen, passend onderwijs op school zo goed mogelijk vormgegeven.

Connect biedt gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning aan leerlingen op het voortgezet onderwijs met complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Als de reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs deze ondersteuning niet (meer) kunnen aanbieden, krijgt een leerling hier (tijdelijk) onderwijs.