Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:

  • Als op de school waar de leerling is aangemeld geen plek is. Van die school wordt wel verwacht dat het toelatingsbeleid consistent en transparant is. Scholen mogen geen onderscheid maken tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften. Als de school een wachtlijst hanteert, gaat de zorgplicht pas gelden op het moment dat de leerling aan de beurt is. Bij loting gaat de zorgplicht pas gelden als de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, ingeloot wordt.
  • Als de ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven. De school kan de leerling dan weigeren om andere redenen dan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
  • Als de leerling niet voldoet aan de aanvullende toelatingsvoorwaarden, bijvoorbeeld als de school een specifiek profiel heeft waarvoor specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn, zoals tweetalig onderwijs.
  • Als een leerling wordt aangemeld bij een (v)so-instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij kennen een eigen toelatingsprocedure.

 

Besluit over aanmelding binnen zes weken

Het schoolbestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding een beslissing over de toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Als het schoolbestuur na tien weken nog geen beslissing over de toelating heeft genomen en de leerling niet is ingeschreven op een andere school, dan dient de school de leerlingĀ  tijdelijk in te schrijven en te plaatsen. Wanneer ouders niet tenminste 10 weken voor het begin van het schooljaar hun kind hebben aangemeld, hoeft de school niet over te gaan tot tijdelijke plaatsing. Tijdelijke plaatsing is evenmin aan de orde als de leerling al is ingeschreven op een (andere) school.

Bezwaar bij schoolbestuur

Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur tegen het besluit de leerling niet toe te laten. Het schoolbestuur moet binnen vier weken beslissen op dat bezwaar. Als ouders naast het bezwaar ook een geschil hebben voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs, neemt het schoolbestuur pas een beslissing op bezwaar nadat de Commissie een oordeel heeft uitgesproken.

Geschillencommissie passend onderwijs

Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van het schoolbestuur om hun kind niet toe te laten, dan kunnen zij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De GPO behandelt ook geschillen over toelating tot een instelling voor cluster 1 of 2, hoewel deze instellingen geen deel uit maken van passend onderwijs. Als ouders daarnaast ook bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit om de leerling niet toe te laten, moet het schoolbestuur wachten met zijn beslissing op bezwaar, tot hij het oordeel van de GPO heeft ontvangen.

Het verzoek om een geschil in behandeling te nemen moet volgens het reglement van de Commissie worden ingediend binnen zes weken na de beslissing van de school dat de leerling niet wordt toegelaten. De Commissie geeft binnen tien weken een oordeel over het geschil. De Commissie is zo samengesteld dat zij beschikt over (ortho)pedagogische, psychologische, onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en medische deskundigheid. De Commissie brengt een advies uit dat niet bindend is voor het schoolbestuur. Maar het advies weegt wel zwaar. Het bestuur moet schriftelijk aan de ouders en aan de Commissie meedelen wat er met het oordeel wordt gedaan. Als het advies van de Commissie niet wordt gevolgd moet daarbij de reden worden vermeld. De Commissie is laagdrempelig. Zo kan bijvoorbeeld via internet een geschil worden ingediend, is het inschakelen van een advocaat niet vereist en zijn er geen proceskosten aan verbonden.

Mag een school een kind weigeren?

Een basisschool mag uw kind weigeren. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. De school kan vol zijn. Of uw kind moet naar school in de wijk waar het woont. De school mag uw kind ook weigeren als het niet zindelijk is. Of als u niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat.

Openbare basisscholen
Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. Sommige scholen hebben een wachtlijst. De school laat kinderen op de wachtlijst toe als er weer plaats is. Daarom is het belangrijk om uw kind op tijd aan te melden.

Basisscholen voor bijzonder onderwijs
Scholen voor bijzonder onderwijs geven les vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Een bijzondere basisschool mag uw kind weigeren. Reden voor de weigering is als u niet achter de godsdienstige overtuiging van die school of de schoolvisie staat.

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Scholen mogen leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte niet benadelen ten opzichte van overige leerlingen. Ook is het niet toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.
Als een school vol zit, heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor een aangemelde leerling. Wel moet het samenwerkingsverband waartoe de school behoort een passende plaats bieden aan de leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Anders is er namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.

Bezwaar maken tegen weigering
Het schoolbestuur legt u per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Als een school uw kind weigert, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet.