Wat houdt de functie in? 

De beleidsmedewerker heeft een analyserende, informerende, adviserende en ondersteunende rol in de voorbereiding en uitvoering van het passend onderwijsbeleid aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. De beleidsmedewerker passend onderwijs legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Werkzaamheden 

1 Draagt bij aan de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid van het samenwerkingsverband door:
• het aanleveren van relevante informatie aan de directeur-bestuurder ten behoeve van de ontwikkeling van het strategisch beleid;
• het vervaardigen van adequate beleidsnotities;
• het verzamelen en analyseren van data;
• het vervaardigen van de jaarstukken;
• het adviseren van de directeur-bestuurder ten behoeve van besluitvorming;
• het (inhoudelijk) (mede) voorbereiden van bestuursvergaderingen, agenda’s en inhoudelijke verslaglegging;
• het vervaardigen van AVG beleid;
• met partners beleid ontwikkelen inzake een doorgaande ontwikkelingslijn.

2 Regie op het tot stand komen van het nieuwe ondersteuningsplan door:
• Regievoering op de procesafspraken met de verschillende stakeholders;
• Inhoudelijke bijdragen aan het nieuwe ondersteuningsplan.

3 Uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg door:
• het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van de directeur-bestuurder hieromtrent;
• het signaleren van knelpunten bij de uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg en het doen van aanbevelingen en voorstellen om het instrumentarium te verbeteren dan wel verder te ontwikkelen;
• het bijdragen aan een goede informatievoorziening over het systeem van kwaliteitszorg binnen het SWV;
• het opzetten en uitvoeren van beleids- en werkplannen op het gebied van kwaliteitszorg;
• het uitzetten van het proces dat leidt tot het opstellen van de schoolondersteuningsprofielen;
• het analyseren van de resultaten van het systeem van kwaliteitszorg.

4 Passend  onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp:
• Het ambtelijk overleg passend onderwijs voorbereiden, organiseren, adviseren en de resultaten uitwerken met de stakeholders.
• Actieve participatie in de werkgroepen die voortkomen uit het ambtelijk overleg.
• Het aansturen van werkgroepen op het gebied van dataverzameling, verantwoording en analyse.
• In samenspraak met de agendacommissie, het bestuurlijk OOGO passend onderwijs voorbereiden, organiseren, adviseren en de resultaten (doen) uitwerken.
• de directeur-bestuurder van informatie en advies voorzien en ondersteunen bij het realiseren van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.

Kader en bevoegdheden

• de beleidsmedewerker is verantwoording schuldig aan de directeur-bestuurder wat betreft de kwaliteit, alsmede de bruikbaarheid van de ondersteuning.
• de beleidsmedewerker werkt binnen de bestuurlijk vastgestelde en specifiek geformuleerde beleidslijnen van het samenwerkingsverband en kaders van wet- en regelgeving.

Contacten / werkomgeving:

• met de directeur-bestuurder over de te verrichten werkzaamheden om hierover afstemming te verkrijgen en om adviezen uit te brengen;
• met collega’s (waaronder kernteams en expertiseteam), om samen beleid te ontwikkelen, af te stemmen en expertise van elkaar te benutten;
• met schoolbesturen, scholen, IB-netwerken, ondersteuningsteams en trajectbegeleiders om informatie op te halen en draagvlak te creëren ter input van het advies;
• met gemeenten over financiën, jeugdzorg/jeugd- en onderwijsbeleid om informatie te verstrekken en af te stemmen.

Persoonstypering  

De beleidsmedewerker begrijpt en heeft ervaring in het onderwijs. Zowel intern als extern is hij/zij een sparringpartner, die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. De beleidsmedewerker heeft een duidelijke visie op de volgende gebieden: AVG, kwaliteitsmanagement, verzamelen van data, analyseren van data, verantwoorden van middelen, optimaal gebruik maken van bestaande systemen.
De beleidsmedewerker schakelt snel tussen wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke afwegingen en tegenstrijdige belangen. Hij/zij krijgt energie van het werken in een continu veranderende context, zonder vastomlijnde kaders.
Het werk- en denkniveau is HBO+/WO.

Kennis en vaardigheden  

• brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het raakvlak van onderwijs en jeugdhulpverlening en op het algemene terrein van de leerling-ondersteuning;
• theoretische en praktisch gerichte kennis van (beleids-)ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitszorg;
• kennis van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur van het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs en (V)SO, de politieke omgeving en de sociale kaart in de regio;
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband en schoolbesturen;
• vaardigheid in het initiëren en deelnemen aan projecten;
• vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, plannen en rapportages
• Vaardigheid in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties;

Competenties  

• Helicopterview: in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
• Omgevingsbewustzijn: bewustzijn van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Inspelen op deze ontwikkelingen.
• Visie: Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en deze in een breder verband plaatsen. In staat zijn zich op de lange termijn te richten.
• Verbeeldingskracht: In staat om buiten kaders te denken en flexibele en creatieve oplossingen te genereren.
• Initiatief: In staat kansen te signaleren en proactief te handelen.
• Sociabiliteit: een toegankelijke persoonlijkheid, maar neemt situationeel ook professionele distantie in acht.
• Analytisch denken.

Wat bieden wij? 

Het betreft een boeiende en veelzijdige functie in een nieuw en zeer interessant speelveld. Inschaling en rechtspositie conform CAO Voortgezet Onderwijs, schaal 11. De standplaats is Middelharnis. De aanstelling zal zijn voor 0,4 – 0,6 fte, in eerste instantie op tijdelijke basis voor de duur van een jaar, na gebleken geschiktheid zal het dienstverband worden omgezet in een vast dienstverband.

Sollicitatie 

Bent u enthousiast over de vacature en denkt u te voldoen aan het profiel, dan kunt u een korte motivatiebrief en uw CV mailen naar de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, mevrouw M.H.E. (Marleen) van Berkum, via het onderstaande formulier.

Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder, mw. M. van Berkum, tel. 06 – 104 73 688.

Sollicitatie

Sollicitatieformulier
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 32 MB.
      Upload uw sollicitatie en CV
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.