Veelgestelde vragen

Wat mag ik als ouder verwachten van de basisondersteuning die school aanbiedt?

De scholen hebben met elkaar afgesproken wat de normale ondersteuning is die iedere leerling op school ontvangt. Dat heet basisondersteuning. Deze ondersteuning is op iedere school op Goeree-Overflakkee hetzelfde, zodat u weet wat u als ouder tenminste kunt verwachten van het onderwijs en ondersteuning op school. Op het eiland Goeree-Overflakkee moeten alle scholen voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit van de inspectie. Daarnaast zijn er voor de basisondersteuning afspraken gemaakt voor onder andere: een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen een protocol voor medische handelingen een aanbod voor meer- of hoogbegaafde leerlingen cyclisch werken de norm t.a.v. inzet van ondersteunend personeel Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen we extra ondersteuning.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op school, bij wie kan ik terecht?

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind besproken in het schoolondersteuningsteam. Er wordt dan gekeken welke extra ondersteuning de school kan bieden door extra middelen in te zetten of door gespecialiseerde kennis in huis te halen. De school kan uw kind op verschillende manieren ondersteuning bieden. Hierbij valt te denken aan (extra) didactische ondersteuning bij (sommige) vakken, een bepaalde pedagogische aanpak of een aanpassing van de onderwijsomgeving. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit document worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op lange termijn beschreven. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan en naar wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Het OPP biedt houvast voor het inrichten van het onderwijs op school en maakt duidelijk op welk niveau uw kind de school waarschijnlijk zal afronden. U heeft als ouder instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd. Als de ontwikkeling sneller of juist langzamer verloopt, zal de school het ontwikkelingsperspectiefplan bijstellen. Voor vragen over de extra ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met de IB’er of de Coördinator Onderwijs Ondersteuning van de school.

Wat is een gespecialiseerde onderwijsplek?

Een gespecialiseerde onderwijsplek is een plek binnen het regulier onderwijs waar gespecialiseerd onderwijs wordt gegeven. Een voorbeeld hiervan binnen het samenwerkingsverband VO is Connect.

Wat is het verschil tussen speciaal (basis)onderwijs en een gespecialiseerde onderwijsplek?

Voor het speciaal (basis)onderwijs moet er een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring door de school worden aangevraagd bij het loket van het samenwerkingsverband. Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling worden aangemeld en ingeschreven bij het speciaal (basis)onderwijs. De financiële middelen die hier aan vast zitten worden op deze manier goed verwerkt en komen zo bij de juiste school terecht. Voor een plekje op een gespecialiseerde onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Wel is er een advies voor plaatsing nodig van het loket van het samenwerkingsverband. De financiële regeling om dit onderwijs te bekostigen verloopt op een andere manier.

Kan mijn vo kind wel naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)?

Op het eiland Goeree Overflakkee zijn er geen VSO scholen. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te zorgen voor een dekkend netwerk van scholen. Om dat te realiseren is Connect gestart. Connect biedt gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op het voortgezet onderwijs, die de reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs niet bieden. Binnen Connect werken zowel de scholen, het samenwerkingsverband en de gemeente samen. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat zoveel mogelijk kinderen gespecialiseerd onderwijs kunnen krijgen op het eiland Goeree Overflakkee en zij niet meer naar scholen buiten het eiland moeten.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Voor leerlingen die naar voorgezet speciaal onderwijs gaan, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of een tussenvoorziening, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Met deze verklaring is een leerling toelaatbaar tot deze specifieke scholen.

Wanneer hoor ik of een toelaatbaarheidsaanvraag is goedgekeurd?

Wekelijks wordt over de aanvragen voor een TLV besloten. De bespreking wordt gedaan door de directie van het SWV, de jeugdarts, medewerker TJG en door een van de orthopedagogen. Dat is altijd een orthopedagoog die niet betrokken is bij de school waar het kind eventueel naar toe zal gaan. De school en de ouders krijgen binnen drie werkdagen bericht over de toekenning of afwijzing.

Ik heb een TLV ontvangen voor mijn kind, wat moet ik nu doen?

Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling worden ingeschreven worden bij het speciaal (basis)onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of een tussenvoorziening naar keuze. Een toelaatbaarheidsverklaring is een toegangskaartje om deel te nemen aan deze vorm van onderwijs.

Mijn kind gaat bijna naar school, maar heeft waarschijnlijk meer ondersteuning nodig dan een reguliere school kan geven, bij wie kan ik terecht?

Wanneer uw kind één van de voorscholen bezoekt is het verstandig om hierover het gesprek op de voorschool te voeren. Wanneer uw kind niet naar één van de voorscholen gaat adviseren wij u contact op te nemen met uw school van keuze. De voorschool of de school van keuze gaat samen met u kijken naar de mogelijkheden met betrekking tot het volgen van het regulier onderwijs. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op het Voorschools OndersteuningsTeam (VOT). Zij denken mee en adviseren daar waar nodig.

Ik ben het niet eens met het advies van school, waar kan ik hiertegen bezwaar maken?

Iedere school doet al het mogelijke om iedere leerling de best mogelijke ondersteuning te kunnen bieden. Toch kan het zijn dat u er dan niet uitkomt met school. In dat geval kunt u een beroep doen op een onderwijsconsulent Op de website van de scholen is een bezwaren- en of klachtenprocedure opgenomen. Wij adviseren u deze, indien nodig, te volgen.

Ik ben het niet eens met het advies van Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee, hoe kan ik bezwaar maken?

Een advies van Passend Onderwijs GO komt altijd zorgvuldig tot stand. Met zoveel mogelijk partijen wordt een weloverwogen besluit genomen. Toch kan het zijn dat u het als ouder niet eens bent met een besluit van Passend Onderwijs GO. Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het genomen besluit. Hiervoor verwijzen wij u naar onze bezwaren- en klachtenprocedure.

Hoe werkt de financiering van passend onderwijs en wat betekent dat voor mijn kind?

Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee ontvangt van het ministerie van Onderwijs geld voor extra ondersteuning. Op basis van afspraken zoals deze vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan wordt een gedeelte van deze middelen verdeeld over de scholen binnen ons samenwerkingsverband. Verder zet Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee de middelen heel concreet in voor specifieke leerlingen, waardoor er maatwerk mogelijk is. Een ander deel van deze middelen komt ten goede aan de expertise-inzet van de deskundigen van Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee , die hun kennis en kunde inzetten voor scholen en hun leerlingen.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt als ouder altijd op de school van uw kind terecht met vragen. In de regel is de leerkracht, de IB’er, de mentor of de coördinator onderwijs ondersteuning voor u het eerste aanspreekpunt. Als de ondersteuning die school aanbied niet (meer) toereikend is, zullen zij een beroep doen op het kernteam van Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee.