De basisondersteuning is op iedere school op Goeree-Overflakkee hetzelfde, zodat u weet wat u als ouder tenminste kunt verwachten van het onderwijs en ondersteuning op school. Op het eiland Goeree-Overflakkee moeten alle scholen voldoen aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit van de inspectie. Daarnaast zijn er voor de basisondersteuning afspraken gemaakt voor onder andere:

  • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma’s en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen
  • een aanbod voor meer- of hoogbegaafde leerlingen
  • cyclisch werken
  • de norm t.a.v. inzet van ondersteunend personeel

‘Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen we extra ondersteuning’

De school kan uw kind op verschillende manieren extra ondersteuning bieden. Hierbij valt te denken aan (extra) didactische ondersteuning bij (sommige) vakken, een bepaalde pedagogische aanpak of een aanpassing van de onderwijsomgeving.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit document worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op lange termijn beschreven. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan en naar wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Het OPP biedt houvast voor het inrichten van het onderwijs op school en maakt duidelijk op welk niveau uw kind de school waarschijnlijk zal afronden. U heeft als ouder instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd. Als de ontwikkeling sneller of juist langzamer verloopt, zal de school het ontwikkelingsperspectiefplan bijstellen.

Kernteam

Elke school behorend bij samenwerkingsverband PO of samenwerkingsverband VO wordt ondersteund door een Begeleider Passend Onderwijs en een orthopedagoog.

De BPO en de orthopedagoog vormen samen het kernteam dat verbonden is aan de school. Het kernteam ondersteunt, begeleidt en adviseert de school daar waar nodig is. Het kernteam werkt hierbij vraag gestuurd. Daarnaast vormt het kernteam ook de schakel met Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee, zodat zorg en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.

Team Schoolondersteuning

Iedere school van het samenwerkingsverband heeft een Team Schoolondersteuning. De IB’er of de COO  worden ook wel de schakelfunctionaris onderwijs genoemd. Zij coördineren alle extra ondersteuning binnen de school. De orthopedagoog of begeleider passend onderwijs zijn de schakelfunctionaris zorg. Zij coördineren alle extra ondersteuning die van buiten de school komt. Het Team Schoolondersteuning geeft advies en kan een lichte vorm van begeleiding geven aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Het Team Schoolondersteuning kan door school ook worden ingezet voor preventie en hulp bieden bij het zoeken naar passende hulpverlening.