Werkgroep Connect (Voorziening VO)

Onder de projectgroep Connect zijn diverse werkgroepen werkzaam.

  • Een werkgroep Onderwijs
  • Een werkgroep Toeleiding
  • Een werkgroep Verbinding Onderwijs – Jeugdhulp
  • Een werkgroep Communicatie

De uitkomsten van deze werkgroep worden besproken in de projectgroep en teruggekoppeld in het bestuurlijk overleg.

Werkgroep DVA (Dataverzameling, Verantwoording en Analyse) PO

De werkgroep Dataverzameling, verantwoording en anayse (DVA) PO richt zich op het goed vormgeven van de kwaliteitszorg van de scholen gekoppeld aan de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. De werkgroep wordt hierin ondersteund door de parnassysacademie.

Werkgroep DVA (Dataverzameling, Verantwoording en Analyse) VO

De werkgroep Dataverzameling, verantwoording en analyse (DVA) VO richt zich op het efficiënt verzamelen van data. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande systemen van de scholen. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het verantwoorden van de beschikte middelen.

Werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs PO

De werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs PO houdt zich bezig met de bestuurlijke opdracht om te komen tot één gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs. Bij dit traject zijn de besturen, directies en Intern Begeleiders van de gespecialiseerd onderwijsscholen, de gemeente Goeree-Overflakkee en het samenwerkingsverband nauw betrokken.

Werkgroep Hoogbegaafdheid

De werkgroep Hoogbegaafdheid houdt zich bezig met hoogbegaafdheid op de scholen behorend bij het samenwerkingsverband primair passend onderwijs en het samenwerkingsverband voortgezet passend onderwijs.

Werkgroep Lezen (Dyslexie en laaggeletterdheid)

De werkgroep Lezen (Dyslexie en laaggeletterdheid) richt zich op het leesonderwijs op de scholen primair onderwijs op Goeree-Overflakkee. Dit in de breedste zin van het woord. De werkgroep richt zich op het leesonderwijs zelf, de dyslexiezorg, de inzet van het programma BOUW! en de uitrol van Bibliotheek op School.

Werkgroep LOB

De werkgroep LOB richt zich op het voorkomen van de VSV leerlingen door het versterken van de LOB trajecten in de scholen. En door intensieve samenwerking van relevante partijen.

Werkgroep NT2

De werkgroep NT2 is een werkgroep van het basisonderwijs. Deze werkgroep richt zich op het versterken van het NT2 onderwijs op de basisscholen.

Werkgroep POVO

De werkgroep POVO richt zich op het optimaliseren van de PO-VO overstap. Dit bevat zowel het technische gedeelte van de overdracht alsook de dossieroverdracht.