Bestuur van SWV GO

De directeur-bestuurder vormt het bestuur van de twee samenwerkingsverbanden via een personele unie. Zij stuurt de samenwerkingsverbanden aan en is ook eindverantwoordelijk voor beide organisaties 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder op het bestuur van het samenwerkingsverband. De beide samenwerkingsverbanden hebben hun eigen raad van toezicht. De beide raden hebben een onafhankelijk voorzitter (in een personele unie). Iedere raad bestaat uit 3 leden inclusief de voorzitter. In de praktijk vergaderen beide raden zoveel mogelijk samen. De samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Elke raad van toezicht bestaat uit twee leden plus de voorzitter. 

Voorzitter: de heer C.D.J. (Chananja) van Estrik

Leden Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
De heer W. (Wim) Oving
vacature

Leden Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
De heer J. (Jan) Kweekel
De heer W.J. (Willem) Punt

Deelnemersraad

De aangesloten schoolbesturen van het samenwerkingsverband hebben in de vorm van een deelnemersraad een belangrijke stem in het beleidsproces. De deelnemersraad is gesprekspartner van het samenwerkingsverband en overlegt meerdere malen per jaar met het bestuur over beleid en ontwikkelingen rondom passend onderwijs.

Ondersteuningsplanraad

In het samenwerkingsverband vormen leerkrachten/docenten van onze scholen en ouders met elkaar een speciale medezeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad (OPR). Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs op Goeree-Overflakkee.

Het samenwerkingsverband heeft instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De OPR komt meerdere keren per jaar in overleg bij elkaar. Hierbij is ook het bestuur van het samenwerkingsverband aanwezig, zodat de OPR ook als gesprekspartner fungeert als het gaat over de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplanraad Primair OnderwijsVoorzitter: mevrouw S. van der Welle

Ondersteuningsplanraad Voortgezet Onderwijs
Voorzitter: de heer J.C. Kievit