Vernieuwd Loket aanvragen onderwijs/jeugdhulp

Dit schooljaar is op Goeree-Overflakkee het overleg waar jeugdhulpvragen thuis en in het onderwijs worden opgepakt vernieuwd. We noemen het ‘Loket Onderwijs-Jeugdhulp’. Dit is een volgende stap in het efficiënter samenwerken tussen gemeente en onderwijs. Landelijk gezien is deze samenwerking bij een gemeenschappelijk aanmeldpunt uniek!  Wij vinden het namelijk belangrijk dat u als ouder centraal staat en dat de ondersteuning die uw kind nodig heeft snel, laagdrempelig en zo dichtbij mogelijk beschikbaar is.

Ondersteuning of hulp voor thuis en school

Heeft u een ondersteunings- of hulpvraag voor thuis en/of voor school dan pakt school die zelf op, met eventuele ondersteuning van de begeleider passend onderwijs. Een andere optie is dat u wordt doorverwezen naar andere organisaties, zoals Bureau Jip, Centrum voor Jeugd en Gezin, Mee, Kwadraad, Vluchtheuvel etc. Met deze organisaties kunt u zelf direct contact opnemen, uw heeft hier geen extra verwijzing nodig.

Maar heeft u een hulp- of ondersteuningsvraag voor thuis en/of school die groter is, dan heeft u wel een verwijzing nodig.  Een verwijzing voor gespecialiseerd onderwijs en/of jeugdhulp kunt u samen met de school aanvragen via het Loket Onderwijs-Jeugdhulp. Aan dit loketoverleg nemen de volgende personen deel:

  • Voorzitter vanuit het Samenwerkingsverband (SWV)
  • Orthopedagoog/ (school)psycholoog (SWV)
  • Senior consulent Team Jeugd en Gezin (TJG)
  • (indien nodig) Jeugdverpleegkundige van Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  • Administratief medewerker (SWV)

Soorten aanvragen

Voorheen waren er twee loketten, één voor het onderwijs en één voor de jeugdhulp. Nu is dat dus één loket geworden. Dit loket beoordeelt nu alle aanvragen. Onderwijsvragen worden opgepakt door het Samenwerkingsverband (SWV). Specifieke jeugdhulpvragen worden doorgezet naar de bureaudienst van Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wilt u jeugdhulp aanvragen zonder dat de school op de hoogte is, dan kunt u nog steeds zelf contact opnemen met de gemeente.

Bij onderwijsvragen moet u denken aan een aanvraag voor gespecialiseerd onderwijs.  U vraagt dan met school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs, het Voorgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijk Onderwijs aan. Ook voor een aanvraag voor een kleuter-onderwijszorgarrangement (KOZA) of een adviesvraag Connect is een TLV nodig. Is er extra zorg en ondersteuning nodig op school, dan kan school een zogenoemd zorgarrangement (OZA) aanvragen.  Ook een aanvraag voor een onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, dyslexie, autisme, persoonlijkheid beoordeelt het Loket.

 

Advies

Daarnaast kunt u en/of school een adviesvraag indienen. Dit kan een adviesvraag zijn over ingewikkelde zaken die zowel thuis als op school spelen, of als u twijfelt over een passende klas of school voor uw kind, etc.

School kan nooit een aanvraag of adviesvraag stellen aan het Loket, zonder dat u daar als ouder van op de hoogte bent. Als u het als ouder eens bent met de route die school voorstelt, dan ondertekent u het aanvraagformulier en indien nodig het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van uw kind. Ook kunt u (en uw kind) op dit formulier uw zienswijze schrijven, mocht dat een meerwaarde hebben.

Bent u het niet eens met de aanvraag die school wil indienen, dan kunt u aangeven dat u op de hoogte bent, maar dat u een andere zienswijze hebt. Als school geen aanvraag wil doen omdat ze dat niet nodig vinden, maar u als ouder wil dat wel graag, dan dient de school ook een adviesaanvraag in.

Uitkomst overleg

De deelnemers van het loket komen iedere week bij elkaar om de aanvragen te bespreken en vast te stellen welke ondersteuning er ingezet kan worden. De uitkomst van het overleg wordt altijd teruggekoppeld naar school. School brengt u vervolgens op de hoogte van deze uitkomst.

Bij een afwijzing van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of arrangement neemt een medewerker uit het loket contact met u op om de mogelijke alternatieven te bespreken. Bent u het niet eens met een uitspraak, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het Samenwerkingsverband.