Onderwijs Zorg Arrangement

Wanneer een leerling concrete ondersteuningsbehoefte op het gebied van zorg heeft, is passende zorg geïntegreerd in het onderwijs nodig, voor een goede ontwikkeling van de leerling. Hierbij valt te denken aan:

– Leerlingen waarbij de hulpvraag overstijgend is aan de extra ondersteuning die de school kan bieden.
– Leerlingen met medische aandoeningen (wat niet onder de UWV, zorgverzekering of jeugdwet valt).
– Leerlingen waarvoor persoonlijke verzorging tijdens schooltijd nodig is.

Extra ondersteuning en passende zorg wordt samengevoegd tot een onderwijs zorgarrangement (OZA). Het Team Jeugd en Gezin (TJG) kan passende zorg indiceren. Dit gaat altijd in samenspraak met de school, ouders en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en is altijd maatwerk.
Een OZA bestaat uit een component onderwijs en zorg. Het component zorg bestaat uit jeugdhulp en/of individuele begeleiding/verzorging. Het schooldeel en het zorgdeel wordt 50/50 bekostigd door de gemeente en de school, tenzij er sprake is van een OZA waar persoonlijke verzorging of specialistische zorg nodig is. School betaalt dit deel uit de extra ondersteuning. Mocht dit een buitenproportioneel deel uit de extra ondersteuning zijn, dan kan school financiële ondersteuning aan vragen bij het samenwerkingsverband in de vorm van ‘Bijzonder Maatwerk’. Het Samenwerkingsverband kan dan besluiten om tot maximaal de helft van de kosten op zich te nemen. TJG weegt het zorgdeel af en financiële afspraken met school worden gemaakt zonder ouders erbij.

Grenzen
Er zijn uiteraard grenzen bij het aanvragen van OZA. Zo wordt altijd de vraag gesteld of de beoogde onderwijssetting een passende plek is voor de leerling. Ook moet worden onderzocht of onderwijs en zorg in een andere vorm van onderwijs al aanwezig en wellicht passender is. Er moet altijd worden gekeken naar het toekomstperspectief van de leerling, waarbij het uitgangspunt is dat individueel onderwijs is geen onderwijs is.

Aanvraag OZA
Bij een aanvraag OZA wordt afgewogen wat er nodig is voordat deze wordt afgegeven. Onderstaande stappen moeten worden genomen:

1. School vult op het aanvraagformulier in dat het gaat om een aanvraag OZA en geeft globaal weer wat de hulpvraag is.
2. Het OPP wordt toegevoegd bij de aanvraag of bij jonge leerlingen het zorgplicht onderzoek.
3. In het Loket onderwijs/jeugdhulp wordt de aanvraag besproken en wordt bepaald of de regie bij TJG of SWV komt te liggen.
4. De regie wordt toegewezen aan één persoon die vervolgens een intake initieert.
5. De intake bestaat uit een gesprek met ouders en/of een ‘rond-de-tafelgesprek’ met school, SWV en TJG. Dit gesprek wordt vormgegeven volgens de richtlijnen van de GIZ-methodiek. Daarnaast wordt in dit gesprek in kaart gebracht wat de inzet van het kernteam is geweest, wat er in algemeenheid al is gedaan en wat er nodig is voor deze leerling.
6. TJG weegt het zorgdeel af en financiële afspraken met school worden gemaakt zonder ouders erbij. Voor de begeleiding van een onderwijsassistent is een vast uurtarief afgesproken van €35 per uur. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

De looptijd van de OZA is afhankelijk van de hulpvraag. Maximaal 1 schooljaar is gebruikelijk. In het belang van de leerling kan de looptijd het schooljaar overschrijden. Er vinden altijd tussenevaluaties plaats, waarin de OZA kan worden bijgesteld. Een verlenging van een OZA gaat altijd via het loket. Bij een aanvraag voor verlenging moet school een geëvalueerd OPP toevoegen waaruit blijkt welke hulp is geboden en wat dat heeft opgeleverd.

Paramedische hulp en begeleiding
Naast de OZA kan paramedische hulp en begeleiding worden ingezet. Hieronder vallen de volgende professionals:
· Audioloog
· Audicien
· Diëtist
· Ergotherapeut
· Logopedist
· Mondhygiënist
· Podoloog

Deze kosten worden deels vergoed vanuit de basis/ziektekostenverzekering van de leerling, en is eventueel aan te vullen door middel van een aanvullende ziektekostenverzekering. Wanneer er meer behandelingen nodig zijn en/of meer kosten worden gemaakt dan gedekt worden door de (aanvullende) ziektekostenverzekering, dan dienen ouders dat zelf te betalen, eventueel door gebruik te maken van de kinderbijslag. Indien ouders deze kosten niet kunnen betalen, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente die de ouders kunnen doorverwijzen naar dubbele kinderbijslag, bijzondere bijstand, etc.

Vraagt u als school advies, expertise en/of ondersteuning van een professional uit de paramedische hoek, dan kunnen deze kosten worden betaald uit de extra ondersteuningsgelden van Passend Onderwijs.

Hulpmiddelen
Als u een leerling heeft die een hulpmiddel nodig heeft bij het volgen van onderwijs, dan kunnen de ouders hiervoor bij het UWV een voorziening aanvragen. Voorbeelden hiervoor zijn een brailleleesregel, computer met bijbehorende apparatuur, computersoftware, voorleesmachine, beeldschermloep, speciaal toetsenbord of muis. Ook aangepast meubilair is mogelijk. Denk hierbij aan een aangepaste schoolstoel/tafel, een tillift of verzorgingsmeubilair zoals een aankleedtafel of toiletstoel. Andere voorbeelden zijn een elektrische rolstoel of orthopedische schoenen.

School is zelf verantwoordelijk voor een toegankelijke (digitale) omgeving. Fysiek toegankelijk betekent dat de leerling makkelijk een ruimte binnen gaat. Digitaal toegankelijk betekent dat alle leerlingen gebruik kunnen maken van digitale communicatiemiddelen. School / schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor aanpassingen in of aan het gebouw. Dit valt in principe onder de materiële bekostiging en dient vanaf 1 januari 2023 vanuit de lumpsum te worden voldaan.

Materiaalkosten die nodig zijn voor passend onderwijs kunnen worden bekostigd uit de extra ondersteuningsgelden die de school ontvangt vanuit het Samenwerkingsverband.