Team Schoolondersteuning in het kort

Op iedere school wordt vanuit het CJG, Kwadraad en het samenwerkingsverband basisondersteuning geboden. Deze basisondersteuning is toegankelijk voor alle leerlingen die dit nodig hebben. Soms kan een hulpvraag voor een individuele leerling niet opgelost worden vanuit de basisondersteuning. De hulpvraag is dan overstijgend aan het basisondersteuningsaanbod. Als dat zo is wordt de leerling ingebracht in het Team Schoolondersteuning. In de ontwikkelmemo kunt u meer uitleg vinden over de ondersteuning die geboden wordt vanuit de basisondersteuning of vanuit de extra ondersteuning. Deze memo wordt gedurende het ontwikkeljaar regelmatig aangepast op basis van ontwikkelingen, inzichten en aanpassingen die we vanuit de werkgroep constateren. Een nieuwe versie sturen we rond en publiceren wij op de website.

Functies en rollen in het Team Schoolondersteuning

Schakelfunctionaris onderwijs

Dit is in het PO de IB’er en in het VO de coördinator onderwijsondersteuning (COO). De schakelfunctionaris onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs-ondersteuningsproces in de school. De schakelfunctionaris onderwijs haalt de hulpvraag op in de school en bespreekt deze met ouders. Vervolgens maakt de schakelfunctionaris een hulpvraag aan in Kindkans. De schakelfunctionaris onderwijs is eindverantwoordelijk voor de basis- en extra ondersteuning in de school en alle communicatie die daaraan vastzit. De schakelfunctionaris onderwijs bepaalt namens de school wanneer de school handelingsverlegen is en extra ondersteuning gewenst/noodzakelijk is.  

Schakelfunctionaris verbinding onderwijs en jeugdhulp 

Dit is het kernteam van het Samenwerkingsverband. Deze schakelfunctionaris is verantwoordelijk voor de verbinding onderwijs-jeugdhulp. De schakelfunctionaris onderwijs-jeugdhulp ontvangt de vraag van de school voor extra/externe ondersteuning die gewenst/noodzakelijk is. Zij onderzoekt de hulpvraag in gesprek met en bevraagt de schakelfunctionaris onderwijs op de ondersteuningsvraag. De schakelfunctionaris onderwijs-jeugdhulp doet een voorstel tot inzet van specifieke ondersteuning en stemt dit af met de schakelfunctionaris onderwijs.  

Regierolhouder 

De regierol ligt bij een expert schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, jeugdarts, begeleider passend onderwijs, of de orthopedagoog/psycholoog: de expert met de regierol start de casusregie op door het afnemen van de GIZ, tenzij er specifieke overwegingen zijn om deze niet af te nemen. Na de afname van de GIZ kan degene met regierol andere experts betrekken. Indien gewenst kan er in overleg met het schakelteam gekozen worden voor een andere expert met de regierol. 

Rol voor het expertiseteam

Naast de genoemde regierol kan er ook een hulpvraag uitgezet worden naar het expertiseteam van het Samenwerkingsverband. Wanneer een hulpvraag uitgezet wordt naar een medewerker van het expertiseteam maakt de schakelfunctionaris onderwijs in Kindkans een overlegronde aan bij de hulpvraag en voegt deze medewerker toe. De medewerker van het expertiseteam krijgt niet de regierol. In dit geval blijft de regierol bij de schakelfunctionaris onderwijs.

Rol voor ouders en leerlingen

Ouders en leerlingen kunnen in de basisondersteuning altijd een vraag stellen aan het Team Schoolondersteuning. Dit kan rechtstreeks of via school. Als de vraag complexer wordt dan zal de school de hulpvraag, met toestemming, deze bespreken in het Team Schoolondersteuning. De school geeft vervolgens door aan de ouders/leerling welke expert betrokken zal worden en de hulpvraag samen met de ouders/ leerling zal verkennen en oppakken.