Het Kernteam

De kernteams ondersteunen de scholen in het samenwerkingsverband bij de inzet en uitvoering van passend onderwijs. Elk kernteam bestaat uit een orthopedagoog/ (school)psycholoog en een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en pakt ondersteuningsvragen van scholen op. Iedere school heeft haar eigen vaste kernteam.

Het Expertiseteam

Wanneer een school specialistische expertise nodig heeft, die de BPO of de orthopedagoog niet kan bieden, dan kan de school, in overleg met het kernteam, inzet vragen van het expertiseteam.

Specialistische expertise

Wanneer specialistische expertise nodig is die de BPO of de orthopedagoog niet kan bieden dan kan de school, in overleg met het kernteam, inzet vragen van het expertiseteam. Specialismen die het samenwerkingsverband op dit moment zelf aanbiedt zijn: Het jonge kind, Medisch (cluster III), Gedrag (cluster IV) en Hoogbegaafdheid. Overige specialismen koopt het Samenwerkingsverband, indien nodig, in bij externe partijen. Een aanvraag voor het expertiseteam gaat in overleg met het kernteam. School vult het aanvraagformulier in en plaatst deze in Kindkans. De orthopedagoog van het kernteam pakt deze aanvraag op en zet deze door naar het desbetreffende expertiseteamlid.  

Aanvraag gespecialiseerd onderwijs

In het gezamenlijk Loket Onderwijs-Jeugdhulp komen de hulp- en ondersteuningsvragen van ouders en/of school binnen op één centraal punt, namelijk in het digitale portaal ‘Kindkans’ van het Samenwerkingsverband. Op deze plaats kan de school door middel van een aanvraagformulier ondersteuning, arrangementen, toelaatbaarheidsverklaringen, jeugdhulp, onderzoek en advies aanvragen. Aan iedere individuele hulpvraag worden professionals verbonden die de hulpvraag kunnen inzien.

Het Voorschools Ondersteuningsteam (VOT)

Het Voorschools Ondersteuningsteam (VOT) is een specialistisch team dat advies en begeleiding biedt aan kinderen tussen 2 en 4 jaar waar thuis of bij de voorschool (peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) veelomvattende hulpvragen liggen. Het VOT denkt hierin mee met alle betrokkenen, geeft advies en voert acties uit waar nodig en heeft een schakelfunctie tussen het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

De KoZa

De Kleuteronderwijs-Zorgarrangement Groep (KoZa) biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen tussen de 4 en 7 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek dan wel een (dreigende) ontwikkelingsstoornis en hulpvragen vanuit de thuissituatie en het onderwijs.

Connect

Het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft een gespecialiseerde onderwijsvoorziening opgezet: Connect. Bij Connect zitten leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en begeleiding nodig hebben, die de reguliere afdelingen van het voortgezet onderwijs hen niet kan bieden. Door deze gespecialiseerde afdeling is het ook voor deze groep leerlingen mogelijk om dichtbij huis onderwijs te volgen.

De PO-VO overstap

Het samenwerkingsverband buigt zich samen met het primair- en voortgezet onderwijs over de overstap van de basisschool naar de middelbare school: de zogenaamde POVO overstap. Voor deze overstap is een overstapplan ontwikkeld waarin alle afspraken en informatie rondom de POVO overstap zijn opgenomen.

Overstap en terugplaatsing

Het Samenwerkingsverband heeft samen met de scholen op Goeree-Overflakkee een protocol voor overstap en terugplaatsing ontwikkeld.

 

De dyslexiezorg

De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn. De dyslexiezorg op het eiland Goeree-Overflakkee is door de gemeente samen met het Samenwerkingsverband opgezet.