'Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt' Luc Stevens

KoZa

De basisscholen op Goeree-Overflakkee hebben gezamenlijk een voorziening voor kleuters: ‘De KoZa’. Deze Kleuteronderwijs-Zorgarrangement-Groep (KoZa) biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen tussen de 4 en 7 jaar met complexe ontwikkelingsproblematiek, een (dreigende) ontwikkelingsstoornis en hulpvragen vanuit de thuissituatie of vanuit het onderwijs.

Om voor een plek in de KoZa groep in aanmerking te komen, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Speciaal Onderwijs nodig. Deze verklaring geeft het Samenwerkingsverband af.

 

Connect

Het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft gezamenlijk een gespecialiseerde onderwijsvoorziening opgezet: Connect. Connect is bedoeld voor leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, die de reguliere afdelingen in het voortgezet onderwijs overstijgen. Connect is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, de RGO, het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee. Met Connect is het mogelijk dat ook voor deze groep leerlingen ‘thuisnabij’ onderwijs mogelijk is.

Voor het volgen van onderwijs binnen Connect dient de school een adviesaanvraag in bij het Loket. Het Loket buigt zich over deze aanvraag en brengt advies uit over het al dan niet volgen van onderwijs binnen Connect en de daarbij behorende doelen.