Wanneer krijgt een leerling een ontwikkelingsperspectief

Scholen voor speciaal onderwijs moeten voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opstellen. Scholen voor primair en voorgezet onderwijs moeten een ontwikkelingsperspectief opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als de ondersteuning onder de basisondersteuning valt, dan hoeft de school geen ontwikkelingsperspectief op te stellen. Wat onder basisondersteuning wordt verstaan is afgesproken binnen het Samenwerkingsverband.

Binnen zes weken na inschrijving van een leerling die extra ondersteuning krijgt, moet de school het ontwikkelingsperspectief vaststellen.

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief staan?

De inhoud van een ontwikkelingsperspectief moet voldoen aan een aantal eisen. De scholen behorend bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee hebben deze eisen als volgt geformuleerd:

 • De NAW gegevens van de leerling
 • Een weergave van de stimulerende – en belemmerende factoren
 • De onderwijsbehoeften van de leerling
 • Medische bijzonderheden die van toepassing zijn
 • De verwachte uitstroombestemming van de leerling
 • Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en – indien aan de orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.
 • Een evaluatie van de geboden ondersteuning en begeleiding

 

Wet- en regelgeving rondom het onwikkelingsperspectief

Bij het opstellen en werken met een ontwikkelingsperspectief moet aan een aantal regels worden voldaan:

 • De schoolbesturen van basisscholen en het voortgezet onderwijs registreren het ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs (BRON). (Om de administratieve last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen alleen de begin- en einddatum van het ontwikkelingsperspectief in BRON te registeren. Als de einddatum van het ontwikkelingsperspectief nog niet bekend is op het moment van de eerste registratie dan kan de school deze op een later moment alsnog invoeren.) Registratie is tijdens het hele schooljaar mogelijk.
 • Alle leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Speciaal Basis Onderwijs moeten voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opstellen.
 • Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Speciaal Basis Onderwijs zijn niet verplicht het ontwikkelingsperspectief te registreren in BRON. Deze leerlingen zijn door inschrijving op deze scholen al bekend.
 • De school evalueert ten minste één keer per schooljaar het ontwikkelingsperspectief samen met de ouders. Daarna kan het ontwikkelingsperspectief bijgesteld worden als dat nodig is. Ook over de bijstelling moet scholen vooraf met de ouders op overeenstemming gericht overleg voeren.

De rol van de ouder

Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In dit deel staat welke ondersteuning de school wil bieden aan een leerling die een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Het handelingsdeel is een verplicht onderdeel van het ontwikkelingsperspectief waar ouders instemmingsrecht op hebben. Dit betekent dat ouders mogen meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die school aan hun kind biedt. Ouders moeten dit handelingsdeel ook ondertekenen.  Als overeenstemming is bereikt tussen het bevoegd gezag en ouders, wordt het handelingsdeel vastgesteld.

Instemmingsrecht gaat concreet over de volgende zaken: 

 • De individuele begeleiding voor de leerling 
 • Eventuele aanpassingen in de leerlijn of lesstof 
 • Onderzoek en extra ondersteuning voor de leerling 
 • Bijstelling van bovenstaande zaken tijdens de evaluatie 
 • Het instemmingsrecht geldt níet voor het uitstroomperspectief, daar hoeven ouders niet mee in te stemmen. Dit stelt de school vast.

Op het moment dat ouders en school er samen niet uitkomen, kan het ontwikkelingsperspectief niet worden vastgesteld. Dit betekent echter niet dat de school geen begeleiding mag geven. School en ouders blijven met elkaar in gesprek. Wanneer men er onderling echt niet uitkomt kan worden opgeschaald richting bijvoorbeeld een onderwijsconsulent. Ook kunnen ouders gebruikmaken van de klachtenregeling van de school/het schoolbestuur. 

Hoe maak ik een ontwikkelingsperspectief?

Alle basisscholen op het eiland Goeree-Overflakkee werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Met de notities uit dit leerlingvolgsysteem kan een goed ontwikkelingsperspectief worden gecreëerd, mits de notities goed zijn opgesteld.

In het voortgezet onderwijs hebben de scholen gezamenlijk een format ontworpen voor het ontwikkelingsperspectief. Dit format vormt de onderlegger voor een goed ontwikkelingsperspectief. Het format voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het Voortgezet onderwijs treft u hier aan.

Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief kan het betrokken kernteam of lid van het expertiseteam van het Samenwerkingsverband altijd met de school meedenken.