Kwaliteitszorg

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk om op grond van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke opdracht te sturen op de kwaliteit van de organisatie. Daarover wil het Samenwerkingsverband graag verantwoording afleggen aan ouders, leerlingen, scholen en andere betrokkenen die belang hebben bij passend onderwijs. In het document kwaliteitszorg beschrijft het Samenwerkingsverband hoe zij de doelstellingen realiseert, bewaakt en waar nodig op bijstuurt.  

 

Jaarplan

Het jaarplan is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Hierin beschrijft Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee op basis van haar visie en missie de doelen en ambities voor het hele jaar. In het jaarplan worden deze doelen en ambities vertaald naar concrete acties, waar het samenwerkingsverband in dat jaar mee aan de slag gaat.  

Begroting

Op basis van het ondersteuningsplan stelt het samenwerkingsverband jaarlijks een meerjarenbegroting op. Het eerstvolgende jaar wordt hierbij meer in detail uitgewerkt. De begroting is zo opgesteld dat er een duidelijker relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk is. In november stelt het Samenwerkingsverband de nieuwe meerjarenbegroting vast. 

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft inzage in alle werkzaamheden die het Samenwerkingsverband in het achterliggende jaar heeft uitgevoerd. Het Samenwerkingsverband heeft de mooie, maar ook complexe opdracht om in een continue veranderende werkelijkheid passende onderwijsondersteuning mogelijk te maken voor alle kinderen en jongeren in de regio. Zij stuurt aan op deze uitvoering, maar kan dit niet doen zonder de inzet van haar hele netwerk. In het jaarverslag staat beschreven hoe in dit jaar aan deze opdracht invulling is gegeven door en met iedereen die hierbij betrokken en verantwoordelijk voor is.  

Privacy en AVG

Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van leerlingen. Bij het verwerken van persoonsgegevens werkt zij volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteert SWV GO strenge richtlijnen voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens. Deze gegevens worden goed beveiligd en worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk en toegestaan.
Privacyverklaring
Privacybeleid van het SWV Passend Onderwijs 

Functionaris Gegevensbescherming

Samenwerkingsverbanden hebben de verplichting een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG adviseert het bestuur van het samenwerkingsverband over de AVG en houdt toezicht daarop. Binnen het samenwerkingsverband is mevrouw A. (Astrid) van der Waal aangesteld als FG.