De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is ingevoerd bij de start van passend onderwijs. Scholen maken samen afspraken over de verwijzing naar speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Ook betalen scholen samen de kosten van de speciale scholen. Op basis van die afspraken kunnen scholen voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Route voor een toelaatbaarheidsverklaring

Voor wie is een toelaatbaarheidsverklaring?

De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor leerlingen voor wie de ondersteuning op het regulier onderwijs niet voldoende is. De TLV kan worden aangevraagd bij de start van de schoolloopbaan van het kind. Een school doet dat als direct duidelijk is dat het kind het beste op een speciale school kan starten. De school kan een TLV ook aanvragen als pas naar verloop van tijd blijkt dat de leerling op een andere school beter op zijn plaats is dan op een reguliere school.

Wie doet de aanvraag?

School dient bij het samenwerkingsverband de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in.  Wanneer een leerling van vier jaar oud start op het Speciaal (Basis) Onderwijs, wordt de aanvraag gedaan door deze school voor speciaal (basis)onderwijs. Bij een tussentijdse overstap naar het (Voortgezet) Speciaal (Basis)Onderwijs, vraagt de reguliere school de TLV aan. Voor praktijkonderwijs doet de praktijkschool zelf de aanvraag.

Hoe en wanneer vraagt school een toelaatbaarheidsverklaring aan?

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt, bij een overstap, gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Als blijkt dat de reguliere school de ondersteuning niet meer kan bieden, wordt deze informatie gebruikt bij de TLV-aanvraag. In de aanvraag beschrijft de school welk type ondersteuning de leerling nodig heeft. De school beschrijft ook waarom de eigen ondersteuning niet voldoende is geweest.

Beoordeling van de aanvraag

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en een adviesaanvraag voor plaatsing binnen Connect behandelt en beoordeelt het Loket. Het Loket overlegt wekelijks en neemt dan de aanvragen in behandeling.

De rol van ouders

De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan, niet de ouders. De school is wel verplicht om hierover eerst overleg te voeren met ouders. School moet dan duidelijk maken waarom de school de ondersteuning zelf niet meer kan bieden. Ook als ouders het niet eens zijn met de aanvraag, kan de school de TLV aanvragen. Het samenwerkingsverband kijkt dan wel extra kritisch naar de aanvraag en zal meestal hierover de ouders uitnodigen voor een gesprek. Als ouders het niet eens zijn met de afgifte van de TLV, dus na de beoordeling door het samenwerkingsverband, kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Er is een landelijke commissie voor de bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaringen.

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Een TLV is niet vrijblijvend. Afgifte van de TLV betekent ook plaatsing op het gespecialiseerd onderwijs. Het SWV stuurt toeleverende school en ouders de TLV. De ouders melden hun kind aan bij de nieuwe school en doen dit tenminste 10 weken voor aanvang van het moment van overstappen. De school draagt zelf zorg voor het overdragen van de leerling aan de nieuwe school. 

Geldigheidsduur toelaatbaarheidsverklaring

Een TLV heeft een geldigheidsduur. Een plaatsing gespecialiseerd onderwijs is tijdelijk. Tijdens iedere evaluatie is terugkeer naar regulier onderwijs een bespreekpunt (dit geldt voor TLV's die voor maximaal 2 jaar zijn afgegeven). De school van herkomst volgt, met toestemming van ouder(s), gedurende een periode van maximaal een jaar de teruggeplaatste leerling, doordat de ontvangende school het ontwikkelingsperspectief (OPP) toestuurt.    De school van herkomst is gedurende een schooljaar, met toestemming van ouders, beschikbaar voor telefonische collegiale consultatie. Het advies is om in het eerste jaar het OPP frequent bij te stellen en daarover in gesprek te blijven met leerling, ouder(s) en kernteam en deze te evalueren met school en kernteam van herkomst. 

Verlenging toelaatbaarheidsverklaring

Het gespecialiseerd onderwijs houdt zelf in de gaten wanneer een TLV verloopt en heeft hierover overleg met de school van herkomst.  Tijdens de OPP-evaluatiegesprekken is besproken of terugkeer naar regulier onderwijs mogelijk is of dat verlenging van de TLV aangevraagd moet worden bij het samenwerkingsverband.  Verlenging dient minimaal 3 maanden voor de verloopdatum aangevraagd te worden.  Indien er sprake is van een mogelijkheid tot terugplaatsing wordt er contact opgenomen met het kernteam dat aan de gespecialiseerde school verbonden is. Wanneer geen kernteam van SWV GO is verbonden aan de school dient de school contact op te nemen met het samenwerkingsverband.