Aanvraag TLV categorie 1, 2 of 3

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs GO beoordeelt de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO – SO – VSO. Het besluit betreffende een afgifte TLV met bekostigingscategorie is maatwerk. Vanuit de aangeleverde onderbouwing / motivering en op basis van de expertise vanuit het Loket, wordt zorgvuldig afgewogen welke TLV passend is bij de aanvraag TLV. In beginsel wordt bij een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO een categorie 1 afgegeven.

In een dossier waarbij een TLV categorie 2 of 3 of waarbij een ophoging van de bekostigingscategorie wordt aangevraagd moet het volgende worden toegevoegd:

  • Een uitwerking van de onderwijsbehoeften van de leerling op zo’n manier dat op transparante wijze een advies gegeven kan worden over de bekostigingscategorie
  • Een beschrijving van de ondersteuning, materialen en begroting waarin duidelijk wordt gemaakt wat deze leerling extra nodig heeft in vergelijking tot leerlingen die een standaard bekostiging krijgen.
  • Financiële onderbouwing van de extra gelden die voor de leerling gevraagd worden.

Aanvraag TLV EMB-leerlingen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs GO hanteert de landelijke definitie van ernstig meervoudig beperkte (EMB) leerlingen: ‘Een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra (medische) zorg nodig is en die aangemeld is of gaat worden bij een school voor (voorgezet) speciaal onderwijs.’

Voor deze leerlingen willen we voorkomen dat de TLV tot het SO steeds uitvoerig moet worden beoordeeld. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs GO heeft voor het vaststellen van toelaatbaarheid van EMB leerlingen een vereenvoudigde procedure. Deze houdt in dat toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB leerlingen eenmalig worden afgegeven en geldig zijn gedurende het hele verblijf in het speciaal onderwijs. Voor het bepalen van de eindleeftijd waarop de leerling het onderwijs verlaat, is het ontwikkelingsperspectief, dat in overleg met ouders wordt bepaald, leidend. Voor EMB-leerlingen kan een TLV aangevraagd worden door middel van het landelijk verstrekte aanvraagformulier EMB via onderstaande link.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs GO kan, mits goed gemotiveerd, afwijken van de EMB-regeling en in overleg met alle betrokken partijen bepalen voor hoe lang en met welke bekostigingscategorie de TLV wordt afgegeven of nagaan of een andere vorm van bekostiging meer passend is.

Regeling bijzondere bekostiging

Er is een regeling bijzondere bekostiging opgesteld voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Op basis van deze regeling kunnen (V)SO-scholen voor deze leerlingen die meer zorg nodig hebben dan geboden kan worden op basis van de onderwijsbekostiging, via een formulier bijzondere bekostiging aanvragen bij DUO. Het totale beschikbare budget van 5 miljoen euro wordt onttrokken aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden. De regeling is gebudgetteerd en per leerling wordt maximaal 4.000 euro bijzondere bekostiging toegekend.