We zien als werkgroep dat er nog een kwaliteitsslag gemaakt kan worden als het gaat om het invullen van een OPP. Het format van Parnassys┬á dwingt tot planmatig werken, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Daarnaast wordt Parnassys optimaal benut, wat de effici├źntie ten goede komt. De kosten hiervoor zal het Samenwerkingsverband PPO op zich nemen.

Verandering
We beseffen dat dit vooral voor de gespecialiseerde scholen een grote verandering is, omdat zij voor alle leerlingen een OPP maken. Tegelijk waren de reacties in de gehouden poll tijdens de voorlichting van de Gouwe Academie erg positief. Voor de reguliere basisscholen betekent dit een wat minder grote maatregel. Zij maken alleen een OPP voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben die buiten de basisondersteuning valt, de zogenoemde extra ondersteuning.

Basis- en extra ondersteuning
We merken dat de scheiding tussen de basis- en extra ondersteuning niet altijd duidelijk is. We zien dit aan de verantwoordingsdocumenten en horen dit terug van scholen. De werkgroep Kwaliteit heeft daarom onlangs een vragenlijst uitgezet onder alle PO scholen. De uitkomsten worden geanalyseerd en aan de scholen teruggekoppeld.

Handreiking
Landelijk speelt er ook e.e.a. rondom het OPP. Er is zojuist een nieuwe handreiking gepubliceerd. Het doel van deze handreiking is om houvast te bieden voor een zo beknopt mogelijk OPP, dat enerzijds de wettelijke vereisten bevat en geen onnodige administratie vergt. En anderzijds moet het OPP functioneel zijn voor de aanpak op school (en thuis) en helpend in de samenwerking binnen schoolteams en met professionals, ouders en leerlingen. Kortom een OPP zoals bedoeld: een middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren. Wat nieuw is, is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom is opgenomen in de handreiking en te vinden op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.