Ondersteuningsplanraad

Ouders hebben inspraak in het beleid van het samenwerkingsverband door deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR). In de wet is opgenomen dat het ondersteuningsplan tenminste één keer per vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld. De OPR geeft instemming aan het ondersteuningsplan. Het is ook aan de OPR om met een kritische blik naar de uitvoering van de hierin beschreven plannen te kijken. Om het proces goed te kunnen volgen, overlegt de OPR enkele malen per jaar over verschillende thema’s waar het samenwerkingsverband zich mee bezig houdt. Op die manier blijft de OPR goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang. Ook kan de OPR gebruik maken van het initiatiefrecht, omschreven in artikel 6 van de wet op de medezeggenschap. De OPR bestaat uit 50% vertegenwoordiging vanuit het personeel van de scholen en 50% vertegenwoordiging vanuit de ouders van leerlingen.

Privacy

Het Samenwerkingsverband heeft een privacyreglement vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe zij persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. Ook heeft het samenwerkingsverband hierin beschreven wat de regels en rechten zijn bij (dossier)inzage, verwijdering en correctie van gegevens.

Alle procedures zijn gericht op een gelijkwaardige relatie tussen school en ouder. Hierbij staat altijd het belang van de leerling voorop. Zo moeten ouders in geval van echtscheiding zelf bevoegdheden regelen over ondertekening en inzage van gegevens. Het Samenwerkingsverband gaat er vanuit dat ouders dit met elkaar afstemmen en dat als ouders toestemming moeten geven, contactgegevens en handtekening van één ouder voldoende is.

Ouderklankbord

Het Samenwerkingsverband maakt gebruik van een ouderklankbord. Het ouderklankbord is opgezet zodat ouders over diverse zaken mee kunnen denken. Ouders leveren in het klankbord een waardevolle bijdrage aan het Samenwerkingsverband, waardoor wij onze dienstverlening beter kunnen afstemmen vanuit het perspectief van ouders. De input die ouders geven is belangrijk. Hoe kijken zij tegen zaken aan en hoe kan het Samenwerkingsverband daar haar voordeel mee doen?

Het ouderklankbord vindt in wisselende samenstelling plaats. Wij vragen ouders, die korter of langer geleden te maken hebben gehad met het Samenwerkingsverband, hieraan deel te nemen. Het ouderklankbord is niet ter vervanging van de ondersteuningsplanraad (OPR), deze houdt haar formele bevoegdheden.

Heeft u interesse om mee te denken in het ouderklankbord? Neem dan contact met ons op.

Bezwaarprocedure

Passend onderwijs maakt scholen en schoolbesturen verantwoordelijk om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat doen zij in nauw overleg met ouders. Er kan verschil van inzicht ontstaan over de vraag wat een kind nodig heeft en hoe die ondersteuning vanuit school plaatsvindt. Ouders hebben dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen of bezwaar te maken.

Het schoolbestuur beslist over het toelaten of verwijdering van een leerling. Als ouders het niet eens zijn met een beslissing kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Alle schoolbesturen hebben een eigen klachten- en bezwaarprocedure. Informatie hierover is te vinden op de website van de school, in de schoolgids of via het schoolbestuur. Met de invoering van de wet op passend onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen ouders en het schoolbestuur een geschil ook voorleggen aan de Tijdelijke Geschillencommissie over toelating en verwijdering. Deze onafhankelijke instantie geeft een oordeel over het genomen besluit.

Als deze procedure niet naar tevredenheid is, kunnen ouders het besluit van het schoolbestuur ook nog voorleggen aan de rechter; voor het bijzonder onderwijs is dat de civiele rechter en voor het openbaar onderwijs de bestuursrechter.