Jonge Kind

Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen in het onderwijs. Daarbij is het belangrijk om de instroom van jonge leerlingen te volgen.

De Jonge Kind Specialist kijkt mee in de route voor een passende onderwijsplek voor een peuter. De Jonge Kind Specialist wordt betrokken bij de ontwikkeling van de peuter op de voorschool. Samen met de voorschool en andere betrokken partijen bekijkt de Jonge Kind Specialist wat een peuter nodig heeft, als deze op vierjarige leeftijd uitstroomt naar het (basis)onderwijs.

De Jonge Kind specialist zet haar expertise in bij het Voorschools Ondersteunings Team (VOT). De nadruk in de ondersteuning ligt op het zoeken naar een passende onderwijsplek. Ook kan de voorschool een aanvraag doen voor begeleiding passende opvang. In dit geval ligt de nadruk op de begeleiding in de voorschool.

Cluster 3-Specialist

Voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met fysieke beperkingen bieden de specialisten cluster 3 vanuit het Samenwerkingsverband expertise en ondersteuning. Om op deze manier een passend onderwijsaanbod te creëren voor deze leerlingen. Het doel is dat deze leerlingen zo optimaal mogelijk binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs kunnen participeren, waarbij vooral ingezet wordt op hun talenten en mogelijkheden.

Cluster 4-Specialist

De cluster 4-Specialist van het Samenwerkingsverband ondersteunt scholen, leerkrachten en intern begeleiders bij het geven van onderwijs aan kinderen met verschillende soorten gedragsproblemen. De vorm van ondersteuning hangt af van de vraag. Is versterking en professionalisering van de docent nodig, of juist ondersteuning van de leerling? Het doel van de ondersteuning is altijd om de leerling zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school. Samen zorgen we ervoor dat een kind de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen.

Hoogbegaafdheid

Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen die kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen, uitgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden die excelleren op school. De specialist hoogbegaafdheid van het Samenwerkingsverband kan met ouders en school meedenken over de begeleiding van cognitief getalenteerde leerlingen. Per situatie wordt onderzocht wat een leerling, de school en de ouder(s)/ verzorger(s) nodig hebben om het kind in cognitief én in sociaal-emotioneel opzicht tot bloei te laten komen.