Door de decentralisaties (in 2014 en 2015) van de Jeugdwet en de Wet op passend onderwijs is het speelveld tussen het onderwijs en de jeugdhulp zichtbaarder en duidelijker geworden. Op Goeree-Overflakkee zijn er maar twee leidende partners die participeren in het speelveld van deze verbinding, namelijk de gemeente en het samenwerkingsverband. Dat maakt het nog overzichtelijker. Het samenwerkingsverband passend onderwijs PO en VO fungeert vanuit de regierol voor passend onderwijs en als werkorganisatie in de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De gemeente is vanuit haar rol verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. 

De afgelopen jaren zijn er veel grote en kleine ontwikkelstappen gezet om invulling te geven aan de verbinding onderwijs-jeugdhulp. Nu is het zover dat alle losse onderdelen geborgd zijn in een duurzame samenwerkingsovereenkomst: ieder vanuit zijn eigen rol en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de overeenkomst zijn onderdelen benoemd die onder de ‘paraplu’ van de verbinding hangen en onderdelen die in nauw overleg en afstemming met elkaar tot stand komen (zie onderstaande afbeelding).

In de onderdelen onder de paraplu participeren we als gelijkwaardige partners, stellen we gezamenlijk beleid op en delen we de kosten ‘fifty-fifty’. 

Het wettelijk verplichte OOGO (op overeenstemming gericht overleg) over het jeugdbeleidsplan en het ondersteuningsplan passend onderwijs krijgt door deze samenwerking meer inhoud en betekenis. We voeren geen OOGO omdat het moet, maar omdat we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid elkaar willen informeren en de voortgang van ons gezamenlijke uitvoeringsprogramma samen willen monitoren. 

Met deze verregaande samenwerking gaan we efficiënter en effectiever werken en zal de bureaucratie verder verminderd worden. Dit alles met het doel een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in het belang van de jeugdigen. 

Wat merken de scholen daarvan in de praktijk?

Dit schooljaar staan onder andere de doorontwikkeling van Team SchoolOndersteuning en de uitvoering van het Loket Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp hoog op de agenda.  

Over de werkwijze van het vernieuwde Loket zijn betrokken partijen door middel van een themanieuwsbrief verspreid. Meer informatie over het Loket is te vinden door gebruik te maken van onderstaande link.  

De ontwikkelingen rond Team SchoolOndersteuning staan elders op deze website (klik hier)

Wij zijn blij met de samenwerkingsovereenkomst en trots dat wij dit op Goeree-Overflakkee met elkaar hebben kunnen realiseren.