Na een grondige voorbereiding en afstemming met alle betrokken partijen is het privacyconvenant verbinding onderwijs jeugdhulp getekend. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in een goede werkwijze waarbij interprofessionele samenwerking mogelijk is binnen de wet- en regelgeving van de AVG. Door het opstellen en ondertekenen van dit convenant is de privacy rondom de volgende overleggen geborgd: loket voorschool-jeugdhulp, voorschools ondersteuningsteam (VOT), team schoolondersteuning, loket onderwijs-jeugdhulp en de thuiszitterstafel.