Expertisecentrum

Het expertiseteam is de kern van het expertisecentrum (ECGO, expertisecentrum Goeree-Overflakkee). Er is in het team een diversiteit aan specialismen aanwezig.

Orthopedagogen

De orthopedagogen van het expertiseteam verzorgen handelingsgerichte diagnostiek, adviseren en bieden concrete ondersteuning aan ouders, leerlingen en leerkrachten en indien nodig  wordt er contact opgenomen met het Jeugdondersteuningsteam. We onderhouden nauwe contacten met onze partners in de jeugdhulpverlening (JOT). ECGO is daarbij de partner van scholen enerzijds en van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdondersteuningsteam anderzijds.

experts op het gebied van leerproblemen

In het expertiseteam zijn ook professionals aanwezig die de scholen kunnen ondersteunen op het gebied van leerproblemen zoals reken-/taalproblemen.

Begeleiders passend onderwijs (BPO)

De begeleiders passend onderwijs hebben verschillende achtergronden en daardoor ook verschillende expertise. Er is een onderverdeling te maken in kennis op het gebied van gedragsproblemen en/of executieve functies en op het gebied van lichamelijke beperkingen en/of chronische lichamelijke problemen.

Overstapcoaches

Voor iedere overstap (voorschoolse periode naar basisonderwijs, basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs naar mbo) zijn er zogenaamde overstapcoaches. Deze kunnen op verzoek ingezet worden. Deze overstapcoach gaat na wat er nodig is om tot een goede overstap te komen en kan inschatten of de vervolgschool een passende onderwijsplaats voor de leerling kan zijn. De overstapcoach biedt coaching van de betrokkenen in het overstapproces.

Overige deskundigen

In het expertiseteam zijn ook professionals die als vraagbaak kunnen dienen voor de intern begeleiders van de scholen (bijvoorbeeld over het gebruik van het leerlingvolgsysteem, protocollen, OPP's, etc.), specifieke kennis hebben van het VMBO, praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs.

Aanvraag expertise

Wanneer een school een hulpvraag heeft en gebruik wil maken van het expertiseteam dan kunnen ze dat aanvragen via het loket.