Expertisecentrum

Het expertiseteam is de kern van het expertisecentrum (ECGO, expertisecentrum Goeree-Overflakkee). Er is in het team een diversiteit aan specialismen aanwezig.

Orthopedagoog / Schoolpsycholoog 

De orthopedagoog/schoolpsycholoog maakt onderdeel uit van het expertiseteam passend onderwijs en adviseert en ondersteunt de leden van het team. Hij/zij verricht psychodiagnostisch onderzoek en verleent orthopedagogische ondersteuning, ondersteunt en begeleidt de intern begeleider of coördinator onderwijsondersteuning, leerkrachten/docenten en het docententeam bij de aanpak van leerlingen met psychosociale of complexe problematiek en draagt zorg voor de eigen professionele ontwikkeling en deskundigheid. Verder observeert de orthopedagoog / schoolpsycholoog leerlingen en docenten gericht op inidvidu/passend onderwijs waarnij het doel is waarborgen en verbeteren van het geboden onderwijs voor de leerling en door de leerkracht/docent. De orthopedagoog/schoolpsycholoog en de begeleider passend onderwijs vormen samen het Kernteam Passend Onderwijs. Zij ondersteunen en begeleiden de school bij het bieden van passend onderwijs. 

experts op het gebied van leerproblemen

In het expertiseteam zijn ook professionals aanwezig die de scholen kunnen ondersteunen op het gebied van leerproblemen zoals reken-/taalproblemen.

Begeleiders passend onderwijs (BPO)

De begeleiders passend onderwijs hebben verschillende achtergronden en daardoor ook verschillende expertise. Er is een onderverdeling te maken in kennis op het gebied van gedragsproblemen en/of executieve functies en op het gebied van lichamelijke beperkingen en/of chronische lichamelijke problemen.

In het samenwerkingsverband zijn zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs Begeleiders Passend Onderwijs (BPO). 
De BPO is te duiden als een allround expert op het gebied van schoolbegeleiding, coaching, leerlingenzorg en beleidsontwikkeling en maakt onderdeel uit van het team van het samenwerkingsverband passend onderwijs Goeree Overflakkee. De BPO ondersteunt de school bij vragen rondom passend onderwijs op zowel leerlingniveau als klas-/leerkracht-/docentniveau. Centraal in de begeleiding staan 3 pijlers:
1. observatie en begeleiding van de leerling
2. coaching en begeleiding van de leerkracht / docent
3. partnerschap met ouders

Overstapcoaches

Voor iedere overstap (voorschoolse periode naar basisonderwijs, basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs naar mbo) zijn er zogenaamde overstapcoaches. Deze kunnen op verzoek ingezet worden. Deze overstapcoach gaat na wat er nodig is om tot een goede overstap te komen en kan inschatten of de vervolgschool een passende onderwijsplaats voor de leerling kan zijn. De overstapcoach biedt coaching van de betrokkenen in het overstapproces.

Overige deskundigen

In het expertiseteam zijn ook professionals die als vraagbaak kunnen dienen voor de intern begeleiders van de scholen (bijvoorbeeld over het gebruik van het leerlingvolgsysteem, protocollen, OPP's, etc.), specifieke kennis hebben van het VMBO, praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs.

Aanvraag expertise

Wanneer een school een hulpvraag heeft en gebruik wil maken van het expertiseteam dan kunnen ze dat aanvragen via het loket.