Ik zoek extra ondersteuning voor mijn kind

Als uw kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning op school, dan is dat geen probleem. Alle scholen kunnen ook extra ondersteuning aanbieden. Er wordt dan goed gekeken wat de leerling nodig heeft en hoe dat op de school georganiseerd kan worden. De ondersteuningsbehoefte van de leerling staan centraal. Extra ondersteuning is altijd gebaseerd op 3 pijlers, coachen/ondersteuning van de leerkracht, begeleiding van de leerling, partnerschap met ouders. De school bepaalt samen met de ouders en de leerling waar op ingezet wordt. Deze afspraken worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Aan iedere school is een kernteam passend onderwijs verbonden (begeleider passend onderwijs en orthopedagoog/schoolpsycholoog) betrokken. Er kunnen ook nog andere deskundigen vanuit het expertiseteam van het samenwerkingsverband worden ingezet en de school kan het schoolondersteuningsteam inzetten. Het doel van extra ondersteuning is dat iedere leerling een passende onderwijsplaats heeft en zo goed mogelijk tot leren en ontwikkeling komt. 

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsteam. Dit team bestaat uit drie personen, te weten: de intern begeleider/coördinator onderwijs ondersteuning van de school, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige. De inzet van het SOT gaat in overleg met school, ouders en leerling. Het SOT geeft advies en kan een lichte vorm van begeleiding geven aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Het SOT kan ook door school ingezet worden bij prevententie en ze kunnen hulp bieden bij het zoeken naar passende hulpverlening.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs wordt de extra ondersteuning binnen of buiten de klas gegeven. Het kan individuele ondersteuning zijn of extra begeleiding aan een groep leerlingen. Extra ondersteuning start altijd met een hulpvraag. Deze hulpvraag kan gesteld worden door de leerling, ouders of school. De intern begeleider van de school zorgt ervoor dat de hulpvraag wordt opgepakt en dat er ondersteuning wordt gestart. Ondersteuning kan gericht zijn op de leerling, bijvoorbeeld: hulp van een onderwijsassistent aan de leerling twee keer in de week een half uur. Het kan ook zijn dat er een deskundige naar school komt voor een leerling met een motorische beperking om de leerkracht advies te geven over deelname van de leerling aan de gymles. Kortom de extra ondersteuning kan heel verschillend zijn. We kunnen hier niet alle mogelijkheden noemen. Wil je meer weten over de mogelijkheden op een school? Neem contact op met de intern begeleider van de school of met het samenwerkingsverband.

Voorgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt de extra ondersteuning gecoördineerd door de coördinator onderwijsondersteuning. Beide scholen op Goeree-Overflakkee hebben een trajectgroep. De trajectgroep is een voorziening in de school waar onder andere de leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen. Aan de trajectgroep zijn begeleiders passend onderwijs verbonden. Alle leerlingen met extra ondersteuning hebben een hulpvraag. Naar aanleiding van deze hulpvraag wordt in overleg met leerling, ouders en school doelen gesteld en afspraken gemaakt over gewenst ondersteuning. Deze afspraken worden ook vastgelegd. In de trajectgroep kan er begeleiding plaatsvinden op individuele basis. Leerlingen die naar de trajectgroep gaan zijn veelal leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van plannen, organiseren en structureren van schoolwerk, langdurig zieke leerlingen die weer een aantal uur naar school gaan, leerlingen die overprikkelt zijn, leerlingen die gedurende schooldag behoefte hebben aan concrete aansturing of bijvoorbeeld een rustige plek op te eten. Kortom, er wordt begeleiding op maat gegeven. In het ondersteuningsplan van de school wordt alle extra begeleiding en onderwijsondersteuning beschreven die de school biedt. Deze is te vinden op de website van de school. Wil je extra onderwijsondersteuning of heb je vragen hierover? neem dan contact op met de coördinator onderwijsondersteuning.

De (on)mogelijkheden van een school

Iedere school heeft zijn eigen mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Wil je weten wat het schoolondersteuningsprofiel van een  school is, kijk dan op de website van de betreffende school. Zijn de mogelijkheden op de school niet voldoende dan wordt er samen met het samenwerkingsverband gezocht naar een meer passende onderwijsplaats. Het kan zijn dat er dan een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor een speciaal onderwijs school.

Speciaal onderwijs

Het kan zijn dat de ondersteuning die de reguliere school kan bieden niet genoeg of niet passend is voor uw kind. In dat geval bespreekt de school met u welke vorm van speciaal onderwijs wel de passende plek kan bieden. 
In overleg met u als ouder en met uw instemming vraagt de school dan aan het samenwerkingsverband (SWV) of de leerling toegelaten kan worden tot die vorm van onderwijs. Dit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De aanvraag wordt door een school ingediend. het SWV is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag. De ouders en de school krijgen over het besluit bericht. Dat moet wettelijk gezien binnen acht weken. In de meeste gevallen gebeurt dat in het SWV binnen maximaal vier tot vijf weken.

De school helpt de ouders bij de keuze van de nieuwe school, als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Soms is er van een bepaalde vorm van onderwijs overigens maar één bepaalde school in de buurt. Op Goeree-Overflakkee zijn de volgende scholen voor gespecialiseerd onderwijs: SBO Het Kompas, SBO de Wegwijzer en De Ark (CSG De Waard). Voor meer informatie over speciaal onderwijs in de regio maar buiten Goeree-Overflakkee, klik hier.

Jeugdhulpverlening

De jeugdhulpverlening op Goeree-Overflakkee is georganiseerd in het Team Jeugd en Gezin (TJG). Het TJG is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het onderwijs en de gemeente werken samen. Dit resulteert in een doorgaande lijn van schoolondersteuningsteam naar Team Jeugd en Gezin wanneer dit gewenst is. De school kan u helpen met de aanmelding bij het TJG. Op de website van het TJG vindt u meer informatie.