Uw rol als ouder

U kent uw kind het best. Ouders zijn voor scholen een onmisbare partner om kinderen en jongeren optimaal te kunnen begeleiden, zeker wanneer er extra hulp of ondersteuning nodig is. Bij de zoektocht naar de best mogelijke onderwijsondersteuning, streven ouders, leerlingen en school zo naar een goede samenwerking. Het partnerschap met ouders is voor het samenwerkingsverband van groot belang. Extra ondersteuning, hulp en begeleiding is altijd gebaseerd op de 3 pijlers.

Vanuit het samenwerkingsverband is er een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR is ook een oudergeleding vertegenwoordigd. Op de pagina OPR Primair Onderwijs en OPR Voortgezet Onderwijs leest u daar meer over