Wat is het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWVPO) draagt zorg voor passend onderwijs op Goeree-Overflakkee. Het SWV PO is een vereniging en de besturen van de scholen op het eiland zijn lid. Het SWV PO beslaat dus het hele eiland. Vanuit het SWV PO is er een visie over passend onderwijs neergezet en is er beleid gemaakt om passend onderwijs vorm te geven, meer hierover is te lezen in het ondersteuningsplan. Het uitgangspunt is dat alle scholen de onderwijsondersteuning hebben opgebouwd volgens het 'fundamenten-model'. 

In de praktijk komt dat onder andere neer op ondersteuning aan de scholen in geld en in natura. Een gedeelte van het beschikbare bedrag voor extra ondersteuning wordt verdeeld over de scholen. De scholen kunnen het geld zelf inzetten voor extra ondersteuning aan leerlingen, dit kan bijvoorbeeld door een onderwijsassistent in te zetten met een bepaald doel en gedurende een bepaalde periode. Alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen hebben een ontwikkelingsperspectief (OPP),  dit is een wettelijke verplichting. De scholen dienen, met betrekking tot de gelden, achteraf verantwoording af te leggen aan het SWV. Van groot belang is dat de gelden rechtmatig en doelmatig worden ingezet. Scholen krijgen begeleiding en ondersteuning in het vormgeven van passend onderwijs door het kernteam van het samenwerkingsverband. Het kernteam bestaat uit een begeleider passend onderwijs (bpo) en een orthopedagoog/psycholoog.  De scholen kunnen ook een beroep doen op het expertiseteam van het SWV. Deze expertise kan aangevraagd worden in het loket. Het expertiseteam bestaat uit specialisten die de school kunnen bijstaan met advies. Er zijn ook specialisten in de vorm van begeleiders passend onderwijs op medisch gebied en/of leerlingen die langdurig ziek zijn en/of leerlingen die motorische beperkingen hebben. De specialismen 'slechtzien/blindheid' (cluster 1) en 'spraak/taalproblemen' (cluster 2) behoort niet tot de wet passend onderwijs. Er wordt vanzelfsprekend vanuit de scholen en het samenwerkingsverband wel samengewerkt met cluster 1 en 2.

 

Wanneer een leerling een grote of een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft en geen passende begeleiding kan krijgen en de school handelingsverlegen is, dan kan een plaats op het SBO of SO wellicht passender zijn. Voor toelating voor SBO (speciaal basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs) dient er een  toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij het loket van het SWV. De aanvragende school draagt (in overleg met de ouders) zorg voor alle benodigde stukken. Een toelaatbaarheidsverklaring heeft een geldigheidsduur. Verdere informatie over de afgifte van een TLV is te vinden in het ondersteuningsplan en op de website Passend Onderwijs. Het kan ook zijn dat het moeilijk is te bepalen wat een passende plaats zou zijn. Het SWV speelt een rol bij het zoeken van een passende onderwijsplaats.

Passend onderwijs kan alleen in goede samenwerking met de gemeente, welke verantwoordelijk is voor de preventieve en licht curatieve ondersteuning, de jeugdhulpverlening en leerplicht. Het SWV werkt intensief samen met de gemeente.