Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn factoren die de samenwerking rondom inclusie bevorderen? En welke thema’s vragen expliciet aandacht? Over deze en andere vraagstukken spraken gemeenten en samenwerkingsverbanden die vooroplopen in het werken aan inclusiever onderwijs tijdens de afsluitende bijeenkomst van de Week van Inclusief Onderwijs 2023. De conclusie? In gezamenlijkheid – onderwijs én gemeenten – én met een gedeelde visie kan in een regio echt beweging ontstaan. Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee is een van de negen samenwerkingsverbanden die actief en in verbinding met gemeenten werkt aan het realiseren van inclusiever onderwijs.

Samen werken voor inclusiever onderwijs

Tijdens de bijeenkomst zijn twee praktijkvoorbeelden toegelicht. Daarna volgde onder leiding van Jack Biskop (SWV PO Roosendaal-Moerdijk) een discussie over de vier thema’s van de handreiking:

  • inclusieve onderwijshuisvesting
  • leerlingenvervoer
  • jeugdhulp/-zorg in de ondersteuningsstructuur
  • overgangen tussen voorschoolse voorzieningen en zorg, onderwijs en arbeidsmarkt

Vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden po/vo en gemeenten die vooroplopen in het werken aan inclusiever onderwijs deelden hun aanpak en praktijkvoorbeelden. De gedeelde conclusie? Structurele samenwerking en een gedeelde visie zijn randvoorwaardelijk om te komen tot inclusiever onderwijs en daarmee ook een inclusieve samenleving.

Vervolgens werd de handreiking ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’ overhandigd aan Ingrid Hoogstrate, directeur Inclusieve Samenleving bij de VNG, en Martijn Sanders, directeur Directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wil je de bijeenkomst terugkijken om meer te horen de andere praktijkvoorbeelden? Bekijk dan de bijeenkomst terug door middel van onderstaande link.

De handreiking ‘Samen werken aan inclusiever onderwijs’ omvat een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking onderwijs-gemeenten bij het werken aan inclusie. Deze is samengesteld op basis van ervaringen in negen voorloperregio’s en omvat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden en praktische tips. Daarmee kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten goede randvoorwaarden creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs.

De handreiking is een van de producten van het onderzoeks- en ontwikkelprogramma dat het platform Naar Inclusiever Onderwijs uitvoert met een subsidie vanuit het FNO-programma Jongeren INC. De auteurs zijn Marij Bosdriesz en Dolf van Veen (NCOJ) in samenwerking met vele betrokkenen in de regio’s.