Privacy en AVG

Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van uw kind. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Privacyverklaring
Privacybeleid van het SWV Passend Onderwijs

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Samenwerkingsverbanden hebben de verplichting een FG aan te stellen. Een FG adviseert het bestuur van het samenwerkingsverband over de AVG en houdt toezicht daarop. ´╗┐voor het Samenwerkingsverband PPO (PO28110 en PVO (VO2805)-GO is mevrouw A. (Astrid) van der Waal aangesteld als FG (a.vanderwaal@swvgo.nl).
=========================================================

Digitale Privacy Tool

De digitale Privacy Tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van Passend Onderwijs en Privacy.

De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen. Indien 'u of ik' wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven. 

Klik hier voor de tool