Basisondersteuning

'We verstaan onder basisondersteuning de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die:
- eenduidig geldend voor het gehele samenwerkingsverband;
- binnen de ondersteuningsstructuur van de school;
- onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
- waar nodig met inzet van expertise van andere scholen;
- soms met inzet van ketenpartners;
- zonder indicatiestelling en
- op het overeengekomen kwaliteitsniveau
planmatig worden uitgevoerd.

Een hoog niveau van basisondersteuning laat onverlet dat een deel van de kinderen en jongeren extra ondersteuning en/of jeugdzorg nodig heeft. Zij kunnen gebruik maken van onderwijs- en zorgarrangementen. Voor alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen hanteren wij het begrip ‘extra onderwijsondersteuning’
. 
Bron: Referentiekader Passend Onderwijs

Elke school op het eiland biedt een afgesproken basis aan ondersteuning aan alle leerlingen. Dit houdt in dat binnen de groep rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen werken sneller, terwijl andere leerlingen misschien extra instructie nodig hebben. Er wordt gewerkt op maat van de behoeften van de leerlingen in de groep. De afspraak is dat elke school daarbij voldoet aan de standaard die met elkaar in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Handelingsgericht werken en in het basisonderwijs

Handelingsgericht werken: goed kijken naar kinderen
Bij het werken in de groep met de leerlingen kijkt de leerkracht wat elk kind nodig heeft. Als een leerkracht ziet dat een leerling een aanpak op maat nodig heeft, dan zal de leerkracht in de klas nagaan wat die aanpak moet zijn. De ouders worden betrokken bij de stappen die nodig zijn. We noemen dit handelingsgericht werken. De afspraak is dat elke school deze manier van werken toepast.