Loket

Het loket van het SWV is het verzamelpunt bij het samenwerkingsverband voor:
* de aanvragen voor extra ondersteuning arrangementen en/of materialen
* aanvraag consult of arrangement expertiseteam
* de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs (SBO) of (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO
* aanvragen trajecten over- en terugplaatsing

LOKET BASISONDERWIJS

Aanvragen worden ingediend via Kindkans. Dit is een digitale, beveiligde omgeving.  
Wekelijks wordt over de aanvragen voor een TLV besloten. De bespreking wordt gedaan door de directie van het SWV, de jeugdarts, medewerker TJG en door een van de orthopedagogen. Dat is altijd een orthopedagoog die niet betrokken is bij de school waar het kind eventueel naar toe zal gaan. De school en de ouders krijgen binnen drie werkdagen bericht over de toekenning of afwijzing.  
Bij de besprekingen kunnen de ouder(s) en kan iemand van de school (directeur of IB-er, leerkracht) uitgenodigd worden. Dat gebeurt door de directie van het SWV, indien toelichting op de aanvraag wenselijk wordt geacht.  

De scholen dienen achteraf verantwoording af te leggen aan het samenwerkingsverband over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van gelden.

Het loket zal de regels van de privacy wetgeving handhaven in haar berichtgeving. 

Over- en terugplaatsing
Bij een leerling kan sprake zijn van overplaatsing. Dan gaat het kind van de ene basisschool naar de andere basisschool.  
Er kan ook sprake zijn van terugplaatsing. Dan gaat het over de overgang van het speciaal onderwijs (SO)  naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het gewone (reguliere) basisonderwijs.  
In geval van over- en terugplaatsing biedt het samenwerkingsverband (SWV) ondersteuning, als de school en/of de ouders daarom vragen. Het SWV begeleidt dan het traject voor het kind, de ouders en de school, voor zover dat gewenst is. Daarbij gaat het, naast het kind en de ouders, over de school waar het kind vandaan komt en de school waar het kind naar toe gaat.
Wanneer er onduidelijkheid of twijfel is of de ontvangende school een passende onderwijs plaats kan bieden, dan zal het samenwerkingsverband met ouders (en leerling) en betrokken scholen in overleg gaan. Er kan indien nodig verder onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

LOKET VOORTGEZET ONDERWIJS
PCL (permanente commissie leerlingzorg)

Het loket voortgezet onderwijs werkt met Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een digitaal, beveiligd overdrachtsplatform voor overstap en passend onderwijsprocessen. Het loket vindt wekelijks plaats. Het bestaat uit leden van het expertiseteam en een directielid van het SWV. Bij bespreking over individuele leerlingen uit het reguliere onderwijs is altijd een vertegenwoordiger van de school aanwezig. 

De scholen dienen achteraf verantwoording af te leggen aan het samenwerkingsverband over de rechtmatige en doelmatige besteding van gelden.

Het loket zal de regels van de privacy wetgeving handhaven in haar berichtgeving.

Overstap en terugplaatsing
Wanneer een leerling wil overstappen van de ene reguliere VO school naar de andere dan wordt dat altijd besproken in de PCL door de betreffende coördinatoren onderwijs ondersteuning waarbij de PCL advies geeft aan de ontvangende school. Het bevoegd gezag van de ontvangende VO school besluit over aanname van de leerling.
Er kan ook sprake zijn van terugplaatsing. Dan gaat het over de overgang van het speciaal onderwijs (VSO)  naar regulier voortgezet onderwijs.  
In geval van over- en terugplaatsing biedt het samenwerkingsverband (SWV) begeleiding. Het SWV begeleidt dan het traject voor het leerling, de ouders en de school. Indien gewenst wordt er een overstapcoach of een ander lid van het expertiseteam ingezet. Wanneer er onduidelijkheid of twijfel is of de ontvangende school een passende onderwijs plaats kan bieden, dan zal het samenwerkingsverband met ouders (en leerling) en betrokken scholen in overleg gaan. Er kan indien nodig verder onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.