Vanuit het ministerie van OCW is in maart 2023 de opdracht aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gegeven om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van passend onderwijs en passend onderwijs te bieden aan jongeren die tijdelijk verblijven in een gesloten residentiële jeugdzorginstelling (ook wel JeugdzorgPlus genoemd).

Het ministerie wil waarborgen dat:

  • alle jongeren een doorlopende, ononderbroken ontwikkeling doormaken. Na plaatsing in een residentiële jeugdzorginstelling blijft de school van herkomst verantwoordelijk en de jongere blijft daar ingeschreven.
  • alle jongeren de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te werken aan herstel om een plek in de samenleving te verwerven.

Er is hard gewerkt om in landsdeel Zuid-West, waartoe ons samenwerkingsverband behoort, een grote coalitie te vormen en de handen ineen te slaan om gezamenlijk subsidie aan te vragen voor de af- en ombouw van het residentieel onderwijs JeugdzorgPlus. Alle samenwerkingsverbanden in landsdeel Zuid-West zijn aangesloten bij de coalitie. Dit bevordert de bovenregionale samenwerking en zorgt voor meer uniformiteit richting de instellingsscholen en de doorlopende leerlijnen van de jongeren. We sluiten met deze coalitie aan op het bovenregionaal plan voor de af- en ombouw voor JeugdzorgPlus vanuit de jeugdhulp.
Wij zetten met deze samenwerking in op het behalen van de gestelde doelen.