Tijdens de bijeenkomsten van deze groep, die drie keer in het jaar plaatsvinden, is daarom soms wel sprake van een vorm van ‘lotgenotencontact’. Dit beheerst echter niet de agenda van deze groep. Deze ouders, die een vertegenwoordiging vormen van de diverse scholen(groepen) van PO en VO op Goeree-Overflakkee spreken over en denken mee met allerlei zaken die in de werkgroep de revue passeren. Denk aan de nulmeting op de scholen, kennisvergroting, de doorgaande lijn in het lesaanbod, het beleid op de scholen, de betrokkenheid van leerlingen en ouders op dat beleid, maar ook de invulling van de platformbijeenkomsten voor ouders.  De betrokkenheid van de ouders tijdens deze vergaderingen is groot! 

Van recentere datum is de oprichting van de leerlingklankbordgroep die bestaat uit een afvaardiging van leerlingen van de beide VO scholen. De leerlingen zijn afkomstig uit diverse leerjaren. Van elke school sluit ook een talentbegeleider aan.  Ook deze groep mag input geven voor beleid, mag meedenken over het aanbod op de scholen en over de begeleiding die er is voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Uitgangspunt in de gesprekken met deze jongelui is de vraag wat zij nodig hebben om in cognitief en in sociaal-emotioneel opzicht tot bloei te komen.