Het gaat hierbij om jongeren die met zeer intensieve onderwijs- en jeugdhulpondersteuning (ook in de thuissituatie) gestimuleerd moeten worden in de schoolgang. Kenmerkend voor deze groep jongeren is, dat zij:  

  • leerrecht hebben, maar omdat zorg meer voorliggend is, beperkt naar school gaan; 
  • toegelaten zijn tot Connect, maar vanwege hun belemmeringen moeilijk een diploma kunnen halen; 
  • te maken hebben met stapeling van zorg of wachten op specialistische behandeling SGGZ met overbruggingszorg; 
  • ondersteuning nodig hebben in het gezinssysteem. 

Daarnaast is door groei van het aantal leerlingen bij Connect ook een extra reguliere groep gestart. Dit besluit betekende dat een extra vraag naar zorgcoaches is uitgezet bij verschillende zorgaanbieders. Praktisch zijn dit de aanbieders Leliezorggroep/Agathos en Enver geweest die daarop hebben ingezet. Enver heeft op grond van een specifiek functieprofiel en –beschrijving de ondersteuning in de nieuwe groep geworven (de zg. ZorgcoachPlus). 

Omdat de contracten met jeugdhulpaanbieders aflopen heeft de gemeente de afgelopen periode een nieuwe aanbesteding georganiseerd. Nieuw daarin is de inzet van jeugdhulp in het onderwijs. Dit is nu ook opgenomen in contracten (overigens in de volle breedte van het onderwijs). Dit aanbestedingstraject heeft – wat de inzet van Connect betreft – ertoe geleid  dat de nieuwe aanbieder (Enver) vanaf schooljaar 2024/2025 de inzet van de zorgcoaches gaat organiseren. In het huidige schooljaar 2023/2024 blijft de Leliezorggroep/Agathos dit nog doen. Lopende dit schooljaar wordt gewerkt aan een zorgvuldige overdracht waarbij zorgcontinuïteit een belangrijk uitgangspunt is.