Connect werkt met kleine klassen met meerdere medewerkers per groep. Naast de leervakken is er extra aandacht voor sociale – en studievaardigheden.

De zorgcoaches binnen Connect zijn inzetbaar voor de jeugdhulpverlening. Op deze manier werken het onderwijs en de jeugdhulpverlening letterlijk samen op één locatie, met en rondom de leerling. Dit zorgt voor een op maat gemaakt programma, dat aansluit bij de leerling en zijn/ haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Dit passende aanbod zorgt ervoor dat het de leerling (weer) lukt om tot leren te komen en toe te werken naar een positieve uitstroom.

Connect valt onder het regulier onderwijs en is een arrangement van het voortgezet onderwijs. Voor toelating dient de school een adviesvraag in bij het loket. Met deze aanvraag vraagt de school advies of Connect de meest passende onderwijsplaats is voor de leerling.

De beginsituatie bij de start van een aanvraag is divers. Het gaat daarbij om alle leerlingen die naar school gaan in het primair en/of voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee en ((deels)thuiszittende) leerlingen die wonen op Goeree-Overflakkee. Voor de verschillende situaties zijn diverse advies- en toelatingstrajecten van toepassing. Het traject, passend bij de beginsituatie waar de school mee te maken heeft is te downloaden van de werkgroeppagina.

Connect kent twee streams: de vaste stream en de flexibele stream. De flexibele stream noemen we het OPDC. Het hoofddoel van beide streams is het behalen van een diploma. Wanneer er sprake is van een andere uitstroom zoeken we naar een passende vervolgopleiding, werk of deelname aan het leer-werktraject dat de gemeente Goeree- Overflakkee aanbiedt.

De vaste stream
De vaste stream is voor leerlingen die langere tijd gebaat zijn bij extra structuur en begeleiding in kleinere groepen. Deze stream is te vergelijken met het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van CSG Prins Maurits.

De flexibele stream
De flexibele stream is bestuurlijk ondergebracht bij het Samenwerkingsverband in een zogenaamd orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). De flexibele stream is voor leerlingen die een kortere periode de extra ondersteuning nodig hebben. Deelname aan de flexibele stream kan voor de periode van maximaal twee jaar. De leerling blijft deze periode ingeschreven op de eigen school. Het doel is ook dat de leerling weer terugkeert naar de eigen school.

Voorwaarden voor advies en toelating

  • Het kernteam is langere tijd inhoudelijk betrokken bij de leerling als deze woont op Goeree-Overflakkee en hier ook onderwijs volgt. Woont de leerling op Goeree-Overflakkee woont en volgt de leerling buiten het eiland onderwijs volgt, is de overstapcaoch betrokken bij het dossier.
  • School toont aan de hand van een wettelijk correct ontwikkelingsperspectief plan- en doelmatig aan wat vanuit het onderwijs in de voorliggende periode gedaan is aan de problematiek binnen de casus. Deze plannen leiden tot duidelijk geformuleerde onderwijs-/ondersteuningsbehoeften, waaraan het regulier onderwijs niet kan voldoen.
  • Ouders en de leerling zijn voortdurend meegenomen in de procedure. Dit is aantoonbaar door de evaluatiegesprekken over het ontwikkelingsperspectief (indien nodig aangevuld met verslagen van evaluatiegesprekken vanuit de jeugdhulpverlening).
  • School geeft een korte, maar duidelijke onderbouwing waarom Connect de best passende plek voor de leerling is. Hierbij wordt de casus van verschillende kanten belicht: school, ouders, leerling, kernteam of betrokken orthopedagoog/casusregisseur/specialist en eventueel hulpverlening krijgen hierbinnen een plaats.
  • Het loket behoudt zich het recht om, in situaties waarin aan de genoemde voorwaarden door legitieme redenen niet wordt voldaan, een advies uit te brengen gebaseerd op maatwerk, passend bij de casus.

Dossierinhoud voor advies en toelating

De aanleverende school doet de aanvraag voor het advies en toelatingstraject bij het loket. Het dossier dient ten minste te bestaan uit de volgende aspecten:

  • Een aanvraagformulier, voorzien van de benodigde handtekeningen voor een plaatsingsaanvraag of adviesvraag voor de afdeling gespecialiseerd onderwijs binnen de reguliere setting.
  • Een wettelijk correct ontwikkelingsperspectief met bijbehorende verslagen van evaluatiegesprekken en/ of relevante onderzoeksverslagen van betrokken instanties
  • Indien aanwezig en/of aangetoond noodzakelijk een recent IQ-onderzoek
  • Indien aanwezig recente NIO en NPV-J
  • Recente toetsgegevens vanuit het leerlingvolgsysteem