In het schooljaar 2022-2023 hield de werkgroep Toeleiding zich bezig met het verder aanscherpen van de toeleidingsroute naar Connect en de rol hierin van aangesloten scholen, het samenwerkingsverband en andere betrokken organisaties. De werkgroep Toeleiding brengt u graag op de hoogte van de aanpassingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd: 

  • Bij afwijzing of aanhouding van een aanvraag voor toelating Connect, worden ouder(s)/verzorger(s), school en andere betrokkenen altijd uitgenodigd voor een gesprek met het Loket. 
  • Het Loket geeft alleen een positief of negatief advies voor plaatsing binnen Connect. Bij een positief advies bepaalt Connect vervolgens zelf tijdens het intakegesprek of de leerling geplaatst zal worden binnen de vaste of flexibele stream
  • Wanneer een leerling vanuit Connect uitstroomt naar Praktijkonderwijs, wordt voordat hier een TLV voor wordt aangevraagd, contact opgenomen met CSG Prins Maurits. Zo is de school op de hoogte van de instroom van een leerling en kunnen zij meedenken wat nodig is.
  • De diverse uitstroommogelijkheden van leerlingen die Connect verlaten, zijn in kaart gebracht. Hierbij zijn vijf mogelijkheden gedefinieerd: 
  • Uitstroom diploma 
  • Terugstroom regulier onderwijs 
  • Uitstroom praktijkonderwijs 
  • Uitstroom vervolgopleiding 
  • Uitstroom werk 

De werkgroep vindt het belangrijk dat communicatie richting ouder(s)/ verzorger(s), scholen en instanties transparant verloopt. In het afgelopen jaar dacht de werkgroep na over de wijze waarop de informatie over de route in-, door- en uitstroom visueel gemaakt kan worden. In de loop van het schooljaar zal deze informatie te vinden zijn op de nieuwe website van Connect.