Het gaat om de volgende punten: 

 • De afdeling voor gespecialiseerd onderwijs binnen de reguliere setting is bedoeld voor leerlingen voor wie de basis- en extra ondersteuning van de school niet toereikend is om aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling tegemoet te komen. De inzet voor de leerling moet zijn dat er zicht is op het behalen van een diploma. Als het behalen van een diploma niet mogelijk is volgt er een toeleiding naar arbeid. 
 • Een startende voorziening is op dit moment richtinggevend. In eerste instantie is Connect bedoeld voor leerlingen woonachtig op het eiland Goeree-Overflakkee. Uitzondering hierop zijn leerlingen die buiten Goeree-Overflakkee wonen, maar hier al wel onderwijs volgen.  
 • De leerling is toelaatbaar tenzij er geen belastbaarheid is voor het volgen van onderwijs. 
 • De faciliteiten van het gebouw moeten toereikend zijn aan de medische ondersteuningsbehoeften van de leerling. 
 • De faciliteiten van het gebouw moeten toereikend zijn aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling op overige vlakken. 
 • De benodigde hulpverlening en ondersteuning moet binnen Connect geboden kunnen worden.
 • Het maatwerk dat nodig is moet geboden kunnen worden binnen Connect. 
 • Het loket weegt de adviesaanvraag onafhankelijk en brengt advies uit over al dan geen plaatsing bij Connect. 

Afbakening en grenzen

Ook is in de werkgroep nagedacht over de grenzen met betrekking tot plaatsing van de leerlingen binnen Connect. Hierover is het volgende vastgesteld: 

 • De leerling moet mensen om zich heen kunnen verdragen. 
 • Er een extreme mate van onveiligheid gecreëerd wordt, hetzij fysiek en/ of psychisch. Denk hierbij aan drugsproblematiek/ drugs dealen, extreem externaliserend gedrag, wapenbezit, criminele activiteiten enz. Hierbij wordt verwezen naar de procedures van schorsing en verwijdering van beide VO scholen. 
 • Er een indicatie is afgegeven voor het volgen van een andere vorm van onderwijs. Hierbij valt te denken aan het ZML, Cluster 3 enz.   
 • Cluster 1 of Cluster 2 onderwijs meer passend is. 
 • Wanneer de leerling toelaatbaar is voor een gesloten setting is Connect geen passende plaats voor de leerling. 
 • Passende behandeling moet thuisnabij geboden kunnen worden. 

Traject voor advies en toelating

Traject voor advies en toelating: 

Het traject voor advies en toelating bij Connect is ondergebracht in diverse routes. Deze zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Om over te gaan tot een adviesaanvraag voor Connect is een aantal voorwaarden opgesteld. De school waar de leerling staat ingeschreven heeft de verantwoordelijkheid om over te gaan tot een adviesaanvraag. Het kernteam van desbetreffende school is in een dergelijk geval al langere tijd betrokken bij deze leerling en is zodoende ook betrokken bij het doen van een adviesaanvraag voor Connect. Voor het doen van een adviesaanvraag is een formulier ontwikkeld. Alle documenten over dit onderwerp zijn te vinden via onderstaande link. 

Terugkeer en uitstroom

De werkgroep heeft nagedacht over een terugkeer- en uitstroomtraject. Er zijn diverse documenten ontwikkeld, zodat de terugkeer of uitstroom vanuit Connect op een goede manier verloopt voor de leerling en er voldoende basis is om op terug te vallen. Hoe dit traject er uit ziet en welke documenten gebruikt worden, kunt u opvragen bij Connect en/ of de werkgroep.